Industries | Aerospace, Automotive, Healthcare, Food... | Trelleborg

Tăng tốc hiệu suất trong ngành công nghiệp của bạn 

aerospace
Hàng không
Ô tô
Thiết bị chế biến
Trelleborg Seals for Agricultural Equipment
Nông nghiệp
Thiết bị xây dựng & khai thác
Xe điện
Năng lượng chất lỏng
Food and Beverage Grade Seals by Trelleborg
Thực phẩm và đồ uống
Chăm sóc sức khỏe & y tế
Sản xuất & Máy công cụ
Thiết bị & Xây dựng Hàng hải
Vận chuyển nguyên vật liệu
Dầu khí
Năng lượng tái tạo & Sản xuất điện
ROBOTICS
Chất bán dẫn