Bolagsstämmor| Trelleborg AB
Dokument

Kallelse till årsstämma i Trelleborg (publ)

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens motiverade yttrande

Ersättningsrapport 2022

Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen

Styrelsens förslag och redogörelse gällande indragning av återköpta aktier och fondemission

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Kontakt