Årsstämma 2022 

Dokument

Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2022

Protokoll från årsstämman inkl. bilagor

Kallelse till årsstämma i Trelleborg AB (publ)

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens motiverade yttrande årsstämma 2022

Information om styrelseledamöter som föreslås av valberedningen

Årsredovisning 2021

Revisorsyttrande om riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

Trelleborgs ersättningsrapport 2021

Styrelsens för Trelleborg AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut

Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens för Trelleborg AB (publ) yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen

Kontakt