Årsstämma 2022 

Extra bolagsstämma 2021

Kommuniké från Trelleborg AB:s extra bolagsstämma 2021

Protokoll från extra bolagsstämma inkl bilagor

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens för Trelleborg AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Styrelsens för Trelleborg AB (publ) redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen

Styrelsens för Trelleborg AB (publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid beslut om förvärv av egna aktier på bolagsstämma där årsredovisning inte behandlas

Kontakt