Nghiên cứu & Phát triển

Giàn thử ô tô

Thử nghiệm trục lớn

Kiểm tra độ bền phớt dầu

Giàn kiểm tra phớt trục

Giàn kiểm tra phớt quay

Giàn thử độ bền kéo

Giàn thử nghiệm phớt chắn dầu

Phòng thí nghiệm polymer

Thử nghiệm và phát triển

Phát triển sản phẩm

Phát triển PU.

Phát triển PTFE

Phòng thí nghiệm Vật liệu

Phân tích nhiệt