Nghiên cứu & Phát triển

Giàn thử ô tô

Thử nghiệm trục lớn

Kiểm tra độ bền phớt dầu

R18_front

Giàn kiểm tra phớt trục

Giàn kiểm tra phớt quay

r3

Giàn thử độ bền kéo

Giàn thử nghiệm phớt chắn dầu

pruefstand-W1

Phòng thí nghiệm polymer

Thử nghiệm và phát triển

Phát triển sản phẩm

Phát triển PU.

Phát triển PTFE

Phòng thí nghiệm Vật liệu

laboratory

Phân tích nhiệt