Koncernens strategi för ledande positioner

Strategi för ledande positioner
Hörnstenarna
ill_global_bg_rgb
Nya geografier
<p>Under 2023 förvärvades bland annat en&nbsp; verksamhet&nbsp;<span style="font-size: 16px;">specialiserad på tätningslösningar till flyg och industriella&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">applikationer. I slutet av året tecknades avtal om att förvärva&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">en framstående sydkoreansk tillverkare av precisionstätningar&nbsp;</span></p>till utrustning för halvledarproduktion.
ill_industrial_areas_bg_rgb
Ökad kapacitet
<p>I Bulgarien möjliggjordes en fördubbling av</p><p>produktionen av precisionstätningar av flytande&nbsp; silikongummi,&nbsp;<span style="font-size: 16px;">genom en utbyggnad av den&nbsp; befintliga anläggningen.</span></p>
ill_marine_equipment_wg_rgb
Ny teknik
<p>SafePilot P3 levererar realtidscertifierade data</p><p>till och från lotsens display, vilket möjliggör effektivare trafik&nbsp;med stora fartyg i trånga passager i Panamakanalen,.</p>

Megatrender som påverkar Trelleborg

ill_global_wg_rgb
Geoekonomiska och demografiska förändringar

Tillväxten i världen flyttas österut. Enligt internationella valutafonden, IMF, stod Asien och Stillahavsområdet för närmare två tredjedelar av tillväxten i världen under 2023. Internationell handel knyter samman en värld där råvaror ofta utvinns i ett land och förädlas i ett annat och där slutprodukterna sedan transporteras till kunder över hela världen. Den globala handeln ställer höga krav på världsomspännande värdekedjor. Världshandeln har samtidigt utvecklats i en mer protektionistisk riktning, vilket ställer större krav på lokal närvaro med tillverkning i de regionerna där försäljningen sker. Denna utveckling påverkas också av en mer osäker värld, där spänningarna mellan länder och regioner ökar. Världens befolkning blir allt äldre och för första gången är nu mer än 10 procent över 65 år, vilket ökar behovet av hälso- och sjukvård, som beräknas stå för mer än en tiondel av världens BNP, enligt The Economist.

ill_tree_wg_rgb
Resurseffektivitet för hållbarhet

Världen befinner sig i en omställning av stora proportioner där klimatutsläppen ska minska samtidigt som knappa naturresurser skapar utmaningar. Omställningstakten inom industrin är dock hög och skapar en växande efterfrågan på produkter, tjänster och applikationer som ökar energieffektiviteten, förlänger livslängden och minskar utsläppen. Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C ställer krav på både företag och samhälle att tänka i helt nya banor. Framför allt handlar det om att effektivisera användningen av energi och ersätta fossila energikällor med förnybara och fossilfria energikällor. Utvecklingen inom förnybar energi och hållbara bränslen skapar industrier med nya behov av applikationer och lösningar.

ill_agreement_wg_rgb
Urbanisering och mobilitet

Inflyttningen till stora städer sker över stora delar av världen och utvecklingen är särskilt tydlig på tillväxtmarknaderna. FN bedömer att befolkningen i världens städer kommer att växa med 2,5 miljarder till 2050. Utvecklingen medför ökade krav på effektivare städer som dessutom måste anpassas för att motverka påverkan från klimatförändringarna. Det kommer kräva stora investeringar i infrastruktur, där det idag finns stora gap mellan behov och satsningar. Behovet av mobilitet, för kortare avstånd inom och mellan städer men även längre resor, förväntas öka för både arbete och turism. Här sker en snabb utveckling av tjänster och bränslen och av fordon som förses med allt mer avancerade självkörande tekniker.

ill_mobile_tablet_wg_rgb
Accelererande teknisk utveckling

Utvecklingen inom teknik i allmänhet och AI i synnerhet sker i snabb takt vilket kommer få stor inverkan på hela samhället och inte minst på industriella processer, som kommer att kunna effektiviseras och bland annat minska påverkan på miljön. Samtidigt ökar graden av automation både i industrin och i samhället. Tillväxten inom IT-området förväntas bli stark inom cybersäkerhet, men också en ökad efterfrågan på hårdvara förväntas, vilket ökar behovet av avancerade halvledare. Den digitala utvecklingen förväntas också fortsatt få stora implikationer på kunderbjudande, försäljning, administration och kommunikation.