Koncernens strategi för ledande positioner

Strategi för ledande positioner
Hörnstenarna
ill_global_bg_rgb
Nya geografier
 Under 2020 togs första spadtaget i Marocko för en ny produktionsanläggning för fordonsbälgar. Närvaron i Kina utökades inom marina produkter och Trelleborg kom än närmare sina kunder genom att börja producera rörtätningar i Indien och bildelar i Mexiko.
ill_industrial_areas_bg_rgb
Ökad kapacitet
En utbyggd anläggning för hälsovård och medicintekniska produkter i USA invigdes under 2020. Den större anläggningen omfattar bland annat ett nytt renrum i ISO-klass 7 och ökad kapacitet för silikongjutning.
ill_marine_equipment_wg_rgb
Ny teknik
SafePilot CAT PRO, den senaste programvaran för marina lösningar, lanserades under 2022. Den använder relativ bärvågsmätning i realtid (RTK), för att ge korrekt position till en GNSS-mottagare, som kan användas av lotsar och hamnpersonal. 

Generella globala trender som påverkar Trelleborgkoncernen

ill_global_wg_rgb
Geoekonomiska och politiska förändringar

Tillväxt i Asien visar på maktförskjutningar österut.


Traditionella västerländska maktstrukturer förändras.


Ekonomisk tillväxt riskerar dämpas av politiska och sociala utmaningar

ill_tree_wg_rgb
Resurseffektivitet för hållbarhet

Befolkningsökning och vissa geografiers ekonomiska tillväxt ställer krav på ett mer effektivt och samtidigt hållbart samhälle. 


Negativa klimatförändringar och knappa naturresurser är en stor utmaning för alla intressenter.

 

Krav på större andel förnybar energi och lägre utsläppsnivåer stimulerar efterfrågan på produkter och processer som ger ökad hållbarhet samt ökad grad av cirkularitet.

ill_agreement_wg_rgb
Sammankopplade marknader och urbanisering

Urbaniseringen medför ökade krav på effektivare städer men också på en hållbar landsbygd som kan producera mer till fler.


Globaliseringen medför att marknader och människor kommer närmare varandra med ökad global handel, ökade transporter och kapitalflöden som följd.

ill_mobile_tablet_wg_rgb
Accelererad teknisk utveckling

Nya tekniska och kostnadseffektiva lösningar utvecklas i mycket snabb takt.

 

Resurser läggs på att finna värden i datamängder (”big data”), för ökad digitalisering av varor och tjänster.