Các giải pháp làm kín cho các thành phần năng lượng chất lỏng
Trelleborg Sealing Solutions cung cấp một loạt các phớt và sản phẩm cho các thành phần năng lượng chất lỏng. Các giải pháp của chúng tôi là tối ưu để sử dụng trong thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng, xe nông nghiệp và máy công cụ.