Uppförandekod -Trelleborg AB

Uppförandekod

Vår Uppförandekod är en sammanfattning av de viktigaste reglerna och principerna som vägleder våra affärsbeslut och beteenden.

Våra affärsprinciper

Överallt i världen representerar våra anställda Trelleborg såsom ”en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar”. Ett av de fundamenten för detta ledarskap är att vi måste handla ansvarsfullt och skapa mervärde för våra intressenter utan att kompromissa med de höga standarder vi har satt upp för oss själva.

Trelleborgs Uppförandekod speglar att vi stödjer och driver vår verksamhet i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact, de generella uppfattningar som uttrycks i International Labour Organizations (ILO:s) konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Reglerna och principerna måste vara tydligt förstådda av var och en i organisationen, oavsett position, och gäller på samtliga marknader, alltid och utan undantag.

Trelleborg uppmuntrar leverantörer, försäljningsrepresentanter, konsulter och andra affärspartners att anta såväl FN:s Global Compacts principer som de som finns i vår uppförandekod. 

Den nuvarande Uppförandekoden antogs i januari 2019.

Hans Biörck signature Peter Nilsson signature

Hans Biörck, Styrelsens ordförande

Peter Nilsson, VD och koncernchef

Hur Uppförandekoden ska tillämpas


Uppförandekoden understryker och sammanfattar Trelleborgs befintliga koncernpolicies och direktiv och ska användas som ett stödverktyg som innehåller regler och principer för vårt dagliga arbete.

Det är en skyldighet för Trelleborgs chefer att inkludera Uppförandekoden i utbildning för de anställda. Varje nyanställd ska ges möjlighet att läsa och diskutera koden. Trelleborg genomför regelbundet utbildning, e-learning såväl som klassisk klassrumsutbildning, och tillhandahåller information som stödjer Uppförandekoden.

Vårt Whistleblowersystem

Koncernens whistleblowersystem ska användas när det finns anledning att tro att förekommer överträdelser av lagar, mänskliga rättigheter eller gentemot Uppförandekoden. Möjliga sådana överträdelser är till exempel korruption, bedrägeri eller diskriminering.

Alla medarbetare i koncernen har rätt att utan några efterverkningar använda systemet för att informera vår Senior Vice President General Counsel och Senior Vice President Human Resources om sådana olämpliga aktiviteter.

Uttalande om tvångsarbete, mänsklig trafficking och barnarbete, 2020

För att upprätthålla förtroende och trovärdighet hos våra nyckelintressenter: kunder, leverantörer, anställda och investerare/aktieägare uppfattar Trelleborg det som kritiskt att vi bedriver våra affärer på ett transparent och ansvarsfullt sätt. I vårt Uttalande om tvångsarbete, mänsklig trafficking och barnarbete 2020, signerat av VD Peter Nilsson, beskriver vi hur Trelleborg inom ramen för vår verksamhet och leverantörskedja hanterar frågorna om tvångsarbete, mänsklig trafficking och barnarbete, i enlighet med UK Modern Slavery Act (vilket täcker Trelleborg Sealing Solutions UK Ltd, Trelleborg Offshore UK Ltd, och Trelleborg Industrial Products UK Ltd.), California Transparency in Supply Chains Act (rådande amerikansk standard) och aktiviteter förbjudna i US Federal Acquisition Regulation 52.222-50(b). Detta uttalande avser året som avslutades den 31 december 2019. Årliga resultat på området kommer även fortsatt att beskrivas när räkenskapsåret avslutats den siste december, i vår Årsredovisning och i vår Hållbarhetsredovisning.

UK modern slavery act compliance and anti-slavery statement central register

Hämta vår Uppförandekod

Ladda ner vår Uppförandekod för att läsa mer om hur vi jobbar med fokusområdena Efterlevnad, Resurser, Mångfald och Samhällsengagemang.