Trelleborg Seals & Profiles: Hantera avfall direkt

Sustainability

I en värld där medvetenheten om miljöfrågor ständigt ökar har företag inom alla branscher insett behovet av att prioritera resurseffektivitet och kretsloppstänkande. Trelleborg som global ledare inom specialutvecklade polymerlösningar föregår med gott exempel genom att prioritera dessa principer i sin verksamhet. I mars 2020 tog Trelleborg Seals & Profiles anläggning i Bielsko-Biala i Polen ett djärvt steg genom att teckna avtal med en lokal energileverantör för konvertering av sin produktionsanläggning till 100 % förnybar el. Nu är den på god väg att nå ännu en milstolpe när den tacklar oljeförorenat avfall.

En milstolpe för att minska mängden oljeförorenat avfall

Bielsko-Biala-anläggningen har gjort betydande framsteg när det gäller att minska mängden oljeförorenat avfall. Under loppet av tre år – från 2019 till 2022 – minskade anläggningen framgångsrikt mängden oljeförorenat avfall från 16 till 4 ton, vilket motsvarar en imponerande minskning på hela 75 %. Denna bedrift understryker Trelleborgs åtagande att minimera miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. En av drivkrafterna bakom detta åtagande har varit implementeringen av flera avgörande åtgärder för att minska mängden oljeförorenat avfall. Dessa åtgärder har inte bara bidragit till att identifiera föroreningskällorna, utan även förbättrat avfallshanteringsmetoderna, vilket har banat väg för en mer hållbar framtid.

Sätter press på avfall

Trelleborg Seals & Profiles förstår att hanteringen av miljöfrågor börjar med ansvarsfull avfallshantering. Bielsko-Biala har implementerat ett heltäckande avfallshanteringssystem som hanterar oljeförorenat avfall direkt. Detta system innefattar korrekt avskiljning av avfallsflöden, noggrann övervakning av processer och effektiva avfallshanteringsmekanismer. Genom att införa strikta avfallshanteringsrutiner säkerställer man att oljeförorenat avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt ändå från produktionen till avfallshanteringen.

Trelleborg Seals & Profiles vet att man måste behärska hållbarhet för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen. Därför använder sig anläggningen av avancerade tillverkningstekniker som prioriterar effektivitet och minimerar avfallsmängderna. Toppmoderna maskiner, avancerad automationsteknik och en effektiv underhållsplan har avsevärt minskat risken för oljeföroreningar under hela produktionsprocessen. Dessa tekniker är ett vinnande koncept för såväl produktutveckling som miljön, vilket förbättrar precisionen och kvaliteten och samtidigt minimerar risken för spill och läckage.

En av åtgärderna som Trelleborg har infört är användning av tvättbara trasor i stället för engångstrasor och torkpapper för maskinrengöring. Dessa tvättbara trasor är specialutvecklade för upptagning av oljeförorenat avfall och tvättas därefter av ett specialiserat tvätteri. Denna omställning minskar inte bara mängden avfall som genereras, utan säkerställer även att de oljeförorenade trasorna hanteras och rengörs på rätt sätt.

Värnar om hållbarhet

Anläggningen Bielsko-Biala inser att miljöförvaltning är teamarbete och lägger stor vikt vid att utbilda och öka medvetenheten bland medarbetarna. Regelbundna kurser lär ut vikten av avfallshantering, korrekt hantering av oljerelaterade produkter och konsekvenserna av oljeföroreningar. Genom att utbilda medarbetarna och främja en kultur av miljömedvetenhet säkerställer anläggningen att varje medarbetare blir en ansvarsfull förvaltare av miljön.

Trelleborg prioriterar effektiv kommunikation med sina anställda. Information om avfallshantering visas på TV-skärmar i hela anläggningen och införlivas i medarbetarnas utbildningsprogram. Dessutom har Trelleborg infört transparenta påsar för insamling av oljeförorenat avfall. Denna enkla men effektiva åtgärd möjliggör enkel visuell verifiering och säkerställer att korrekt avfall kasseras i motsvarande avfallsbehållare. Genom att främja transparens uppmuntrar Trelleborg en ansvarstagande arbetskultur och underlättar korrekt avfallshantering.

Ger avfall en andra chans

Trelleborg Seals & Profiles inser att avfall inte bara är avfall – det är ofta en värdefull resurs som kan återanvändas. Anläggningen i Bielsko-Biala söker aktivt möjligheter att återvinna oljeförorenat avfall där så är möjligt. Genom partnerskap med specialiserade återvinningsanläggningar återvinner företaget värdefulla resurser från olika avfallsströmmar och minskar mängden avfall som måste kasseras. Men det är inte allt – det handlar också om att utforska innovativa sätt att återanvända vissa material internt, minska nyproduktion och minimera avfallsmängderna.

Engagemang för hållbar utveckling

Trelleborgs engagemang för hållbar utveckling, tillväxt och regelefterlevnad är djupt förankrat i vår strategi. Företaget har anpassat sina mål till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och dess insatser för att minska oljeförorenat avfall ligger i linje med SDG 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) och SDG 13 (klimatåtgärder). Genom att aktivt engagera sig i resurseffektivitet och cirkularitet bidrar Trelleborg till övergången till en mer hållbar och miljöanpassad framtid.

Hållbar utveckling är en pågående resa på Trelleborg Seals & Profiles. Anläggningen uppmuntrar till en kultur av ständig förbättring genom att regelbundet utvärdera verksamheten, identifiera områden som kan förbättras och införa innovativa lösningar. Företaget investerar aktivt i forskning och utveckling för att prova alternativa material, processer och tekniker som ytterligare minskar risken för oljeförorenat avfall. Bielsko-Biala fortsätter att höja ribban för hållbara tillverkningsmetoder, precis som Trelleborgs övriga verksamheter.

Trelleborgs engagemang för hållbar utveckling, tillväxt och regelefterlevnad är djupt förankrat i vår koncernövergripande strategi. Besök Trelleborgs webbplats för mer information om våra hållbarhetsambitioner och hur vi planerar att uppnå dem.