Styrelsens sammansättning

Ledamöter valda vid årsstämman

Johan-Malmquist

Johan Malmquist

Styrelseordförande
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot, Elekta AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Heltidsarbetande styrelseledamot och eller -ordförande. Tidigare VD och koncernchef Getinge AB samt olika chefsbefattningar inom Electrolux AB.
Innehav 2022: 5 000 aktier.
Född: 1961. Invald: 2016.
Beroende: Nej

Gunilla-Fransson

Gunilla Fransson

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Net Insight AB. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Eltel AB, Nederman AB och Securitas AB.
Utbildning: Civilingenjör och Tekn. Lic.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.
Innehav 2022: 3 000 aktier.
Född: 1960. Invald: 2016.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna.
Monica Gimre portrait

Monica Gimre

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: -
Utbildning: Civilingenjör
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD Sidel Group. Tidigare olika chefsbefattningar inom Tetra Pak och Alfa Laval.
Innehav 2022: 4 538 aktier.
Född: 1960. Invald: 2021.
Beroende: Nej.

Peter-Nilsson

Peter Nilsson

Styrelseledamot
Övrigauppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Sydsvenska Handelskammaren.
Utbildning: Civilingenjör.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Trelleborg AB. Tidigare affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2022: 60 572 aktier och 50 000 köpoptioner (2018)
Född: 1966. Invald: 2006.
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborg VD.

Anne-Mette-Olesen

Anne Mette Olesen

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Schur International A/S och Konsul Axel Schur og Hustrus Fond
Utbildning: MBA och civilingenjör. 
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare olika chefsbefattningar inom AAK AB, Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S samt Danisco Ingredients A/S. samt Danisco Ingredients A/S.
Innehav 2022: 2 500 aktier.
Född: 1964. Invald: 2015.
Beroende: Nej.
Jan-Sthlberg

Jan Ståhlberg

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Bactiguard Holding AB och ITB-Med AB
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet: 
Grundare och VD Trill Impact AB. Tidigare vice VD och vice ordförande EQT och olika chefsbefattningar inom Ovako Steel.
Innehav 2022: 130,000 aktier.
Född: 1962. Invald: 2018.
Beroende: Nej
Henrik-Lange

Henrik Lange

Styrelseledamot
Övriga uppdrag: Vice ordförande Velux A/S. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Alfa Laval AB, BDR Thermea Group B.V., Traction AB samt Tysk-Svenska Handelskammaren
Utbildning: Civilekonom.
Sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare VD och koncernchef Gunnebo AB, chefsbefattningar inom SKF AB, VD Johnson Pump AB
Innehav 2023: 4 000
Född: 1961
Invald: 2023
Beroende: Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna
 

Ledamöter valda av de anställda

Jimmy-Faltin

Jimmy Faltin

Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO)
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot Trelleborg European Work Council, svenska fackliga koncernrådet (LO) och Förhandlingsdelegationen Teknikavtalet IF Metall. Avdelningsordförande IF Metall Norra Västerbotten.
Utbildning: Utbildning i beteendevetenskap, arbetsavtal och arbetsrätt
Aktieinnehav 2022: –
Maria-Eriksson

Maria Eriksson

Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2020
Född: 1972
Nationalitet: Svensk
Kvalitetstekniker. Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Trelleborg Ersmark AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK)
Utbildning: Ingenjör, inriktning maskin
Aktieinnehav 2022: –

Lars-Pettersson

Lars Pettersson

Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO) Invald i styrelsen: 2018
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot i fackliga koncernrådet (LO)
Utbildning: Inredningssnickare, förhandlingsutbildning och utbildning i lönesystemsutveckling
Aktieinnehav 2022: –
Magnus-Olofsson

Magnus Olofsson

Arbetstagarrepresentant, suppleant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2021
Född: 1964
Nationalitet: Svensk
Produktionschef och processutvecklingschef. Övriga uppdrag: Ordförande Unionen Trelleborg Industri AB och Trelleborg AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK).
Utbildning: Gummi- och plastteknik. Tidigare befattningar produktionsledning, produkt- och processutveckling.
Aktieinnehav 2022: –

Närvaro 2022

Styrelsens arbete

Utskott 

Revisionsutskott

Revisionsutskottet företräder styrelsen med att bland annat övervaka processerna kring den finansiella rapporteringen, riskhantering och intern kontroll samt biträder valberedningen med förslag till val av revisor.


Revisionsutskottet består av Gunilla Fransson, som också är utskottets ordförande, Henrik Lange, Monica Gimre och Jan Ståhlberg. Koncernens ekonomi- och finansdirektör, koncernens chefsjurist tillika revisionsutskottets sekreterare, chefen för koncernstab Intern Kontroll, chefen för koncernstab Ekonomi, chefen för koncernstab Finans och chefen för koncernstab Skatt deltar vid mötena, liksom vid behov bolagets revisor.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD samt beslutar om dem för övriga ledande befattningshavare. Utskottet företräder styrelsen i chefs- och successionsplanering samt ledarskapsutveckling.

 

Ersättningsutskottet består av Johan Malmquist, som också är utskottets ordförande, Gunilla Fransson och Anne Mette Olesen. Koncernens personaldirektör tillika ersättningsutskottets sekreterare deltar vid mötena.

Finansutskott

Finansutskottet företräder styrelsen med att förbereda och följa strategiska frågor som rör finansiering, utvärdering av koncernens befintliga respektive erforderliga finansieringsutrymme samt möjliga förvärv och dess påverkan på koncernen.

 

Finansutskottet består av Johan Malmquist, som också är utskottets ordförande, Henrik Lange och Jan Ståhlberg. VD och koncernchef, koncernens ekonomi- och finansdirektör och koncernens VP M&A and Strategy tillika finansutskottets sekreterare deltar vid mötena. 

Revisorer

Hans-Waren

Hans Warén

Auktoriserad revisor, huvudansvarig
Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan 2017. Partner i Deloitte AB sedan 1998.
Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.
Andra uppdragAxfood, Industrivärden och SKF.
Född: 1964.
Ersättning till revisorer