Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2015

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 23 april 2015 i Trelleborg. Cirka 670 aktieägare deltog i årsstämman.

Temat för VD och koncernchef Peter Nilssons anförande var ”Fortsatt fokus på ledande positioner i utvalda segment”. Presentationen sammanfattade koncernens inriktning och strategiska arbete för att inneha ledande positioner i utvalda segment och fokuserade på olika dimensioner av hur Trelleborg förbättrar och ökar värdeskapandet för kunder. Peter Nilsson redogjorde också för verksamhetsåret 2014 och utvecklingen under det första kvartalet 2015. VD:s och koncernchefens tal från stämman kommer att kunna ses och läsas på www.trelleborg.com.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 3,75 SEK per aktie (3,25). Avstämningsdag för utdelning är den 27 april, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 30 april.

Resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att utöka styrelsen med en ledamot, till nio ledamöter.

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och Heléne Vibbleus samt nyval av Anne Mette Olesen. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2016.
            
Ersättningar och ersättningsprinciper
Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att ersättning till styrelsen, exklusive reseersättning, utgår med 4 625 000 SEK (3 760 000) att fördelas med 1 300 000 SEK (1 150 000) till ordföranden och 475 000 SEK (435 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 150 000 SEK (150 000) till ordföranden och 100 000 SEK (100 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000 SEK (50 000) till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet skall utgå med 50 000 (50 000) till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning
Årsstämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som lagts fram.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com.