Trelleborg Automotive omstrukturerar i Frankrike

Föreslår neddragning av verksamheter inom affärsenheten Fluid Solutions i Nantes

Beslut har fattats att inleda förhandlingar om ett åtgärdsprogram som innebär en omstrukturering inom affärsenheten Fluid Solutions i Nantes, Frankrike, inom Trelleborg Automotive. Programmet innebär att betydande delar inom Fluid Solutions i Nantes föreslås flyttas till befintliga fabriker i Turkiet, Polen och Spanien. Detta program är utöver det i november 2006 kommunicerade åtgärdsprogrammet.

- Utvecklingen inom Fluid Solutions har under en lång tid varit mycket otillfredsställande, säger Roger Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. Dessa strukturella förändringar är nödvändiga för att återskapa lönsamheten och skapa en förbättrad strategisk position. Med förändringarna förflyttar vi oss ytterligare närmare våra kunders tillväxtområden och kan samtidigt möta de ökande kraven på en kostnadseffektiv tillverkning.

Totalt bedöms åtgärdsprogrammet beröra cirka 450 personer, varav cirka 310 är tillsvidare anställda och cirka 140 temporärt anställda. Fackliga representanter har informerats och förhandlingar kommer att inledas. De berörda fabriksenheterna tillverkar primärt slanglösningar för motorkylning och lufttillförsel. Därutöver kommer vissa andra gemensamma funktioner att beröras som en konsekvens av åtgärdsprogrammet.

Kostnaderna avseende åtgärdsprogrammet inom Fluid Solutions i Nantes bedöms uppgå till cirka
400 MSEK före skatt respektive cirka 275 MSEK efter skatt, varav huvuddelen kommer att belasta andra kvartalet 2008. Beräknad kassapåverkan uppgår till cirka 275 MSEK och förväntas belasta främst 2009. Åtgärderna bedöms ha en kassapåverkande återbetalningstid på cirka tre år. Den positiva resultateffekten bedöms till cirka 110 MSEK före skatt årligen vid fullt genomslag 2011, men där huvuddelen av förbättringarna väntas komma under 2010.


För ytterligare information kontakta gärna:
Media: Presschef Mikael Sjöblom, Tel: 0410 – 670 15 , 0733 – 74 70 15, E-mail: mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, Tel: 0410 – 670 70, 0734 – 08 70 70, E-mail: conny.torstensson@trelleborg.com