Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2008

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 25 april 2007 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelse att föreläggas årstämman 2008 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:
Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse
Ramsay Brufer, Alecta
Lars Öhrstedt, AFA Försäkring
Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond
KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder AB

Årstämman kommer att hållas den 28 april 2008, klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan vända sig till styrelseorförande Anders Narvinger på e-post:
anders.narvinger@teknikforetagen.se
eller till någon av valberedningens representanter på följande e-postadresser:
normark.didrik@telia.com
ramsay.brufer@alecta.com
lars.ohrstedt@afaforsakring.se
henrik.didner@dgfonder.se
kg.lindvall@telia.com