Upplåningsprogram 

MTN-program 
Trelleborg Treasury etablerade under 2010 ett svenskt Medium Term Notes-program med möjlighet att emittera obligationer i SEK och EUR med en löptid på lägst ett år och högst femton år. Programmets rambelopp är 8 000 MSEK. Från augusti 2021, finns även ett Grönt Ramverk på plats. Nedan återfinns prospektet (endast tillgängligt på svenska), tillägg till prospektet som kan komma att publiceras vid olika tillfällen, länkar till viss dokumentation som är införlivade i prospektet via hänvisningar samt även det Gröna Ramverket och den relaterade granskningen från Sustainalytics (endast tillgängliga på engelska).

Ladda ner våra Slutliga Villkor

Företagscertifikat
Trelleborg Treasury etablerade under 2005 ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för Trelleborg att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 5 000 MSEK med en löptid på högst tolv månader.

Företagscertifikat informationsbroschyr

Årsredovisningar Trelleborg Treasury 

Trelleborg Treasury AB (publ) Årsredovisning 2021

Trelleborg Treasury AB (publ) Årsredovisning 2020

Trelleborg Treasury AB (publ) Årsredovisning 2019

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2018

Trelleborg Treasury AB (publ) Årsredovisning 2017

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2016

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2015

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2014

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2013

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2012

Trelleborg Treasury AB (publ) årsredovisning 2011

Nettoskuld och finansiering

Nettoskuld, koncernen 1
1) Nettoskulden avser koncernen, inkluderande både kvarvarande verksamheter samt Tillgångar och Skulder som innehas för försäljning. 2) Avser icke kassaflödespåverkande poster. 3) EBITDA inklusive jämförelsestörande poster.

Kreditrating