Smartaste kombom

Trelleborg - Case Study -The smartest combo

Nystartade företag bygger ofta på briljanta idéer. När det väl är dags att förverkliga idén blir det arbetet betydligt enklare om ett väletablerat företag som Trelleborg tar på sig en större roll än att bara vara leverantör.

– När ägaren och grundaren av Smart Rail, Johan Kohmann, först kontaktade mig och förklarade sitt koncept, så blev jag imponerad.

Istället för att bara sälja en gummi-profil blev jag allt djupare involverad i hans verksamhet, jag tog kontakt med hans övriga leverantörer och samarbetade med dem för att utveck-la den bästa möjliga lösningen, säger Peter Somvall, marknadsutvecklare inom Trelleborg Industrial Solutions.

Smart Rail tar säkerheten med glasräcken till en helt ny nivå,

samtidigt som man förbättrar este-tiken och gör räcken mycket lättare att installera och underhålla. Det är ett modulsystem som fungerar

ungefär som legobitar – glaspane-lerna kan sättas ihop utan verktyg. Jämfört med andra lösningar kan aluminium skenorna placeras med mycket större mellanrum.

– Tanken bakom Smart Rail är att öka säkerheten på balkongräcken av glas. Jag har teknisk bakgrund och är övertygad om att det finns en marknad för säkrare produkter, men då gäller det att definiera höga krav och  dokumentera att man kan upp-fylla dem, säger Johan Kohmann, som började arbeta med Smart Rail-projektet 2010, efter att ha pensio-nerats från sitt arbete som värde-ringsman inom maskin och bygg.

Smart Rail-systemet är patentsökt och på väg ut på marknaden. Det  bygger på härdat, laminerat och värme-behandlat glas, aluminiumskenor som uppfyller norska säkerhetsstan-darder och en speciell tätnings profil från Trelleborg. Glasräcket  erbjuder hög säkerhetsnivå och har testats med tre gånger större krafter än normerna föreskriver.

– Stödet från Trelleborg har varit avgörande för att vi skulle komma så här långt. Vi har gemensamt  åtagit oss uppgiften att uppnå  perfektion och vara bäst. Stödet går utöver själva produkten. Trelleborg  hjälper oss att utveckla vår marknad. Jag drar enorm nytta av deras kunska-per, säger Johan Kohmann.

Peter Somvall kommentarer:

– Som säljare ser jag ett stort värde i att utveckla min kunds verk-samhet – att vara kundens sparring-partner. Man kan nå så mycket längre genom att samarbeta.

Den erfarne Silicon Valley- entreprenören Mark Robinson har också insett potentialen i Smart Rail och har gått in som styrelseledamot.

– Vårt samarbete med Trelleborg är en riktig win-win-situation. Trelleborg hjälper oss att bli kända samtidigt som de kan ge sina  kunder ett bättre erbjudande i form av en lösning som de inte skulle ha till-gång till utan vårt ömsesidiga sam-arbete. Den potentiella marknaden för Smart Rail är enorm,  eftersom räckena löser ett  säkerhetsproblem, samtidigt som de ser mycket  bättre ut än konventionella räcken. Vår nära relation med Trelleborg är avgörande för att nå ut till markna-den, säger Mark Robinson.

Johan Kohmann kommenterar:

– Vi håller nu på att utveckla ett kompletterande system för att glasa in balkonger. Även här gäller samma enkla legoprincip – bara att klicka fast glaspanelerna i skenorna.

”Räckena löser ett säker hetsproblem, samtidigt som de ser mycket bättre ut än konventionella räcken. Vår nära relation med Trelleborg är avgörande för att nå ut till marknaden.”
Mark Robinson, styrelseledamot i Smart Rail