Smidig övergång

Vad är LNG och varför är det den nya stora grejen på energimarknaden? Richard Hepworth på Trelleborg förklarar varför detta alternativ spelar en avgörande roll i omställningen från fossila till förnybara drivmedel.

När naturgas kyls ner till kryogen temperatur (−162 °C) omvandlas den till flytande naturgas, LNG, vilket gör den 615 gånger mindre i volym än när den är gasformig. Det innebär att den flytande gasen kan lagras effektivt i stora tankar, och transporteras över långa avstånd med hjälp av specialanpassade fartyg, så kallade LNG-tankfartyg, som har välisolerade tankar som lagrar LNG och håller den vid den låga temperatur som krävs. 

 

— Med det transportsättet slipper man bygga kostsam infrastruktur för rörledningar på land eller under vatten för att transportera LNG från de platser där den produceras, som Australien, Qatar eller USA, till platserdär den konsumeras, bland annat Kina, Japan och Korea. Det gör det också möjligt att leverera energi till platser dit rörledningar interimligtvis går att bygga, till exempel små eller isolerade öar, säger Richard Hepworth, ansvarig för marina lösningar och infrastrukturprojekt inom Trelleborg.

 

Värdet på LNG-marknaden uppgick till 44,35 miljarder USD 2021, och med en sammansatt årlig tillväxttakt på 6,4 procent under prognosperioden kommer den att uppgå till 72,85 miljarder USD 2028. 

 

— Och det är bara en referensberäkning. Vi ser en kraftig tillväxt just nu, och den accelererar. Drivkraften bakom detta är ökad efterfrågan från de snabbväxande länderna i Asien och nya användningsområden för LNG, bland annat som drivmedel i fartyg och lastbilar. Den största tillväxten kommer dock från länder som vill bli mer hållbara genom attövergå från kol eller olja till gas som bränsle för att generera elektrisk energi, säger Richard Hepworth.

 

Trelleborg erbjuder ett brett utbud av lösningar för hantering av LNG, från smart angöring och förtöjning till marina fendrar och kryogena slangar, tätningar och överföringssystem.

 

— LNG är ett oerhört krävande bränsle att arbeta med och strikta branschstandarder måste uppfyllas för att säkerställa att all verksamhet som är kopplad till hantering av LNG sker på ett helt säkert sätt. De extremt låga temperaturerna kräver specialutvecklade polymermaterial för tätningar och slangar. När det gäller angöring och förtöjning är säkerheten för LNG-tankfartyg vid kaj i LNG-terminalen avgörande, säger Richard Hepworth. 

 

Han fortsätter:
— Allt konstruktions- och produktutvecklingsarbete för LNG som vi gör på Trelleborg är fokuserat på säkerhet. Produkterna och lösningarna genomgår omfattande kvalificeringstester, både i våra tillverkningsanläggningar och när de installeras på plats.

 

En del kanske menar att den snabba tillväxten och främjandet av LNG som bränsle är missriktat i en värld som är inriktad på ökad hållbarhet och utfasning av fossila bränslen.

 

— Ja, LNG är ett fossilt bränsle, men det betraktas som en viktig del av energiomställningen när världen går från användning av olja och kol till förnybara former av energi. Det är det renaste av de traditionella bränslena. Till dess att infrastrukturen för att leverera all förnybar energi vi behöver från vind, sol ellervatten är på plats utgör detta en acceptabel kompromiss mellan att uppfylla bränslekraven och målet att ha en hållbar energiproduktion, säger Richard Hepworth. 

 

LNG släpper ut betydligt mindre koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2) än olja eller kol.

 

— Förbränningen av naturgas släpper inte ut sot, stoft eller ångor.  Den genererar 30 procent mindre koldioxidutsläpp än eldningsolja och 45 procent mindre än kol. Utsläppen av NO2 är hela 90 procent lägre än vid förbränning av kol, och bränslet avger praktiskt taget ingen SO2 alls. För att sätta det i ett sammanhang uppger Shell att om bara 20 procent av alla kolkraftverk övergick till gas skulle det potentiellt spara 680 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen, säger Richard Hepworth. 

 

Genom att minska koldioxidutsläppen begränsas den globala uppvärmningen. I annat fall skulle det få förödande effekter på planeten. En kanske mindre välkänd förorening är NO2, som oftast är mer förknippad med avgaser. Den kan ha katastrofala effekter på människors hälsa om den ackumuleras i atmosfären, medan SO2 bidrar till surt regn, dis och smog, vilket orsakar och förvärrar sjukdomar i luftvägarna.

 

En annan faktor som gör LNG viktig på den globala energimarknaden är att den ger flexibilitet i utbudet. 

 

— LNG spelar en viktig roll i det geopolitiska landskapet. Tillgången på energi är så viktigt att försörjning via fasta rörledningar kan bli en förhandlingsplattform, och begränsningar av tillgången kan användas för att påverka politiska beslut. Möjligheten att importera LNG från flera olika källor gör att länderna får bättre kontroll över sin egen energiförsörjning, säger Richard Hepworth.

 För mer information, besök:
Trelleborg Marine & InfrastructureDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.