Schaktfri teknik minimerar miljostorningar

Schaktfri teknik minimerar miljöstörningar

Att gräva upp och byta avloppsrör är ett smutsigt, tidsödande och potentiellt miljöfarligt uppdrag. Trelleborg erbjuder lösningar som kan göra processen enklare, billigare och mer miljövänlig.

Det gamla uttrycket ”syns det inte så finns det inte” har tillämpats på kommunala avloppssystem i många år. Myndigheter kan med all önskvärd tydlighet se att infrastrukturfrågor ovan jord, som slitna vägar och broar, måste åtgärdas. Problem med havererande avloppssystem är däremot inte lika synliga – och har ofta ignorerats.

Denna attityd har förändrats i grunden under senare år, med ökande betoning på vattenkvalitet och vattenreningsfrågor i den industrialiserade världen. Försämrade avloppsrör aktualiserar två viktiga miljöfrågor. Den första handlar om att infiltrering av grundvatten i rörsystemet innebär ökat vattenflöde och större belastning på reningsverk. Under perioder av kraftig nederbörd har anläggningarna inte kapacitet att hantera flödet, utan avloppsvatten släpps ut orenat i vattendrag, vilket ger upphov till lokala vattenföroreningar.

Den andra frågan gäller exfiltration, det vill säga material som läcker ut från avloppsrör till grundvatten och orsakar föroreningar. Problemet är oerhört stort. Bara i USA, för att ta ett exempel, uppskattar Environmental Protection Agency (EPA) att det finns nästan en miljon kilometer avloppsrör, varav 75 procent har försämrats till under halva sin ursprungliga kapacitet. I Tyskland, som är ett annat exempel, finns det uppskattningsvis en halv miljon kilometer avloppsrör och ytterligare en miljon kilometer avgreningsrör från huvudavloppsledningar till enskilda byggnader.

– Medvetenheten om problemet har ökat, säger Stephan Raab, försäljningsansvarig inom Trelleborg Industrial Solutions.

Men att byta de dåliga rören kan vara dyrt och mycket störande för både miljön och det lokala samhället. Trelleborgs schaktfria teknik erbjuder ett billigare och mera miljövänligt alternativ till totalt utbyte av rörledningar.

– Trelleborgs teknik går i princip ut på att täta rören inifrån, från manhål till manhål. Då slipper man problem med att gräva upp gator, förorena luften och hindra trafiken, konstaterar Simon Burke, ansvarig för rörtätningsverksamheten inom Trelleborg Industrial Solutions.

– Allt flera städer överväger schaktfri teknik för att förnya befintliga rörledningar och öka deras livslängd, säger han.

De totala kostnaderna kan sänkas betydligt genom schaktfri teknik. När kostnaderna för att återställa gatan ovanför ett avloppssystem tas med i beräkningen kan kostnaden för att gräva upp och byta ut en sidogren ligga mellan 10 000 och 15 000 dollar. Att istället fodra röret kan spara mellan 20 och 50 procent av kostnaderna.

– Trelleborg har också tagit itu med frågan om att täta avgreningsrör från gatan, så att man inte behöver gå in i fastigheter och gräva upp deras trädgårdar för att byta rör, säger Simon Burke.

I USA har Trelleborgs MtHteknik (Main to House) utnyttjats av Carylon Corporation under de senaste tre fyra åren.

Staden Norwood i Massachusetts beslutade att förnya avgreningsledningar fram till cirka tre meter från husen, längre än vad som hade gjorts på något annat håll. Resultatet blev en betydande sänkning av bakterienivån i det lokala grundvattnet. Faktum är att Trelleborg och Carylon Corp. bjöds in till EPA:s huvudkontor i Washington D.C. för att ge en teknisk presentation av tekniken, som nu finns tillgänglig på marknaden.

Trelleborg vidareutvecklar sin schaktfria teknik för att anpassa den till fler marknader. Singapore och Australien, till exempel, har avloppsrör med mindre diameter än
de i USA.

– Trelleborg har konstruerat kompaktare installationsutrustning för sådana system, och fälttestar dem just nu. Vi arbetar även med material som gör det möjligt att
fodra rör med flera 90-graderskrökar och diameterförändringar, säger Simon Burke.Hur Trelleborgs schaktfria teknik fungerar

Trelleborgs schaktfria rörtätningsteknik för in ett foder tillsammans med ett epoxiharts i avloppsröret. Under denna process inverteras foderröret, så att den hartsvätta fodersidan (insidan före vändning) vänds utåt, bort från flödet, och pressas mot rörväggen. Där förblir den under tryck från ångan eller hetvattnet i röret, tills hartset har härdat. Hartset härdar inom 45 minuter.

Trelleborgs teknik innefattar inget styren, vilket är klassat som en farlig substans. Den orsakar heller ingen emission av giftiga gaser. Till skillnad från totalt rörbyte kräver Trelleborgs teknik ingen schaktning, och därmed inga långvariga avbrott i exempelvis trafiken.

Se en video på trelleborg.com/pipe-sealsFör mer information, besök:
www.trelleborg.com/pipe-sealsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com