Trelleborg utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

Trelleborgs styrelse har beslutat utnyttja bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 december 2021 om att förvärva egna aktier av serie B.

 

Förvärv av aktier kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Trelleborg vad avser tidpunkten för förvärven av aktier i Trelleborg.

 

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

 

(i)      förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (nedan “Regelverket”) samt i enlighet med MAR och Safe harbour-förordningen;

 

(ii)     förvärv får ske mellan den 28 mars 2022 och den 26 april 2022;

 

(iii)   maximalt får 2 500 000 aktier av serie B förvärvas till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor, bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget;

 

(iv)   förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) och därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i Safe harbour-förordningen iakttas;

 

(v)    förvärv får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe harbour-förordningen; och

 

(vi)   betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

 

 

Syftet med styrelsens beslut är att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

 

Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 271 071 783, varav 28 500 000 av serie A och 242 571 783 av serie B. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.