Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 14, 2022

Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden 4 april–8 april 2022 återköpt sammanlagt 717 535 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 2 500 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 25 mars 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 mars 2022–26 april 2022 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
20220404 82 893 224,698 18 625 891
20220405 114 637 223,8169 25 657 697
20220406 249 991 220,2192 55 052 818
20220407 177 166 215,8784 38 246 313
20220408 92 848 216,5471 20 105 965

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 8 april 2022 till 1 393 334 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 271 071 783, varav 28 500 000 aktier av serie A och 242 571 783 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.