Kallelse till extra bolagsstämma i Trelleborg AB (publ)

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ), organisationsnummer 556006-3421, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 december 2021.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 december 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

För att aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta i stämman ska denna:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 december 2021;
 • dels senast måndagen den 27 december 2021 anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman endast kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 17 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 21 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida www.trelleborg.com.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Trelleborg AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 27 december 2021. Aktieägare som är fysisk person kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 27 december 2021.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.trelleborg.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, enligt 7 kap. 32§ i aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 18 december 2021 per post till Trelleborg AB (publ), Att: Chefsjurist, Box 153, 231 22 Trelleborg eller via e-post till extrabolagsstamma@trelleborg.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida www.trelleborg.com och på bolagets huvudkontor Johan Kocksgatan 10, 231 45 Trelleborg senast den 23 december 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

BESLUTSFÖRSLAG

1 – VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Hans Biörck, väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den person som styrelsen utser.

2 – VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Styrelsen föreslår att Ragnar Lindqvist, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar, att justera stämmoprotokollet.

Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3 – UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmannen.

4 – GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas så som dagordning för stämman.

5 – PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad, vid tillstyrkan av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma.

6 – BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 28 december 2021 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B på följande villkor:

 1. förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma;
 2. förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, under förutsättning att det, grundat på senast fastställda balansräkning, finns tillräckligt med fritt eget kapital;
 3. förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs); och
 4. betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier. Styrelsens ordförande, eller den styrelsens ordförande utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp av egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier av serie B förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till återköpsbemyndigande framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Johan Kocksgatan 10, 231 45 Trelleborg och på bolagets hemsida www.trelleborg.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

ÖVRIG INFORMATION

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 271.071.783, varav 28.500.000 av aktieslag A (10 röster per aktie) och 242.571.783 av aktieslag B (en röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 527.571.783. Trelleborg AB (publ) har organisationsnummer 556006-3421 och säte i Trelleborg.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

STYRELSEN

Trelleborg AB (publ)

December 2021