Kommuniké från Trelleborg AB:s extra bolagsstämma 2021

Trelleborg AB har idag, den 28 december 2021, hållit extra bolagsstämma. Stämman hölls genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.