Trelleborg kommenterar påverkan från coronaviruset

Den organiska försäljningen för Trelleborg under det första kvartalet 2020 har påverkats negativt av pandemin, framför allt under den senare delen av kvartalet. Koncernen har fortlöpande initierat åtgärder för att balansera utvecklingen vilket medfört att resultatutveckling samt kassaflöde har varit förhållandevis stabila trots den vikande försäljningen. Åtgärder som genomförts adresserar såväl kostnader som kassaflöde, och innefattar fokuserade kostnadsbesparingar i form av bland annat arbetstidsförkortningar, varsel och uppsägningar, temporära fabriksstängningar samt minskade investeringar och ett ökat fokus på rörelsekapitalet. Alla enheter har initierat lokala åtgärdsprogram som adresserar deras unika situation.

Trelleborg har en god finansiell bas med en god likviditet och en långsiktig finansiering på plats. Den enda finansiella kovenanten i de syndikerade lånefaciliteterna baseras på nettoskuldsättningsgraden, exklusive påverkan från IFRS 16 samt pensionsskuld, som inte får överstiga 150 procent. Koncernens nettoskuldsättningsgrad, med denna definition, uppgick vid årsskiftet till 41 procent.

– Osäkerheten kring efterfrågans utveckling under nästkommande kvartal är betydande. Det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta nivån av inkomstbortfall eller andra direkta och indirekta effekter på verksamheten. Trelleborg har genomfört åtgärder och fortsätter initiera nya åtgärder för att hantera olika händelseutvecklingar för samtliga verksamheter i alla delar av koncernen, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

– Vi för en tät dialog med våra kunder. Det är en prioritet för Trelleborg att vara en pålitlig och stabil partner även under svåra förhållanden. På samma sätt är våra anställdas välbefinnande och säkerhet i fokus och omfattande rutiner och åtgärder har aktiverats för att förhindra smittspridning, avslutar Peter Nilsson.

Frågor och svar

Se bifogat dokument till detta pressmeddelande för vanligt förekommande frågor och svar avseende koncernens påverkan från coronaviruset.

Telefonkonferens

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl. 15:00 CET den 31 mars för mer information om den aktuella situationen. Vänligen se separat inbjudan för detaljer.