Trelleborgs styrelse föreslår senarelagt beslut om utdelning

Trelleborgs styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget till utdelning och istället föreslå att årsstämman fattar beslut om att ingen utdelning betalas ut. När marknadssituationen har stabiliserats och visibilitet i intjäningen normaliserats är det styrelsens ambition att kalla till en extra bolagsstämma senare under året, för beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019.

Bakgrunden till detta förslag är den ökade ekonomiska osäkerheten och de offentliga åtgärder som införts för att minska spridningen av Covid-19 globalt och dess påverkan på koncernen. Trelleborg har en god finansiell bas med en god likviditet och en långsiktig finansiering på plats, men som en försiktighetsåtgärd väljer styrelsen att föreslå att stämman skjuter fram beslutet om utdelning.

Detta förslag till beslut förändrar inte koncernens utdelningspolicy.

Trelleborgs årsstämma hålls den 23 april kl. 17:00 i Trelleborg.