Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2021

Enligt tidigare beslut av årsstämman i Trelleborg AB ska styrelsens ordförande årligen kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare med störst aktieinnehav, för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen inför årsstämman 2021:

Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
Johan Sjöström, Andra AP-fonden

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 22 april 2021 klockan 17:00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com.