Kvartalsrapport juli-september 2020

"Resultat och kassaflöde i nivå med föregående år”

Under det tredje kvartalet minskade försäljningen med 12 procent, varav den organiska försäljningen minskade med 7 procent. Valutakursförändringar påverkade försäljningen negativt med 5 procentenheter. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 4 procent, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,9 procent (11,7). Rörelsemarginalen för våra kärnverksamheter uppgick till 13,7 (13,3). Det operativa kassaflödet, i relation till rörelseresultatet, stärktes betydligt.

Hårt arbete och en god förmåga att anpassa verksamheten efter rådande situation ligger bakom marginalförbättringen under det tredje kvartalet. Det efter förutsättningarna stabila resultatet har åstadkommits genom ett starkt fokus på operationell excellens, vilket inbegriper strikt kostnadskontroll och god prisdisciplin på samtliga nivåer inom koncernen.

Parallellt med detta dagliga arbete har vi fortsatt att förbättra strukturen långsiktigt, vilket över tiden kommer leda till ytterligare effektivitet och stabilitet. Fokuserade åtgärder genomförs inom de delar av koncernen där efterfrågan påverkats särskilt mycket av den rådande situationen, till exempel inom flygsegmentet.

Under perioden märkt av Covid-19-pandemin har vi fortsatt att förbereda såväl processer som legala strukturer för enheterna inom rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling. Det strukturella arbetet är i mångt och mycket avslutat, vilket ger oss möjligheter att snabbt agera om vissa förutsättningar infrias. Diskussioner med externa intressenter har varit begränsade under sommaren, påverkade av restriktioner relaterade till pandemin. Under slutet av kvartalet har flera diskussioner kring strukturella alternativ återupptagits.

Inom Trelleborg Industrial Solutions fortsatte försäljningen till flertalet marknadssegment att repa sig. Leveranser till fordonsindustrin återhämtade sig starkt, och försäljningen av våra marina lösningar växte något.

Trelleborg Sealing Solutions försäljning till flygindustrin var fortsatt mycket negativt påverkat av den pågående pandemin, och leveranserna till detta segment halverades jämfört med motsvarande kvartal förra året. Försäljningen till såväl generell industri som till fordonssegmentet förbättrades jämfört med det kraftiga fallet under det andra kvartalet. Framför allt Kina utmärktes med en positiv utveckling.

Trelleborg Wheel Systems försäljning återhämtade sig starkt och uppvisade sammantaget en svagt positiv tillväxt. Det var främst drivet av leveranser av lantbruksdäck, både till OE-tillverkare och eftermarknadsförsäljning. Försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner var fortfarande svagare jämfört med ett år tidigare.

Den organiska försäljningen inom Verksamheter under utveckling minskade, även om trenden var mer positiv jämfört med föregående kvartal. Det förklaras främst av att vår verksamhet inom offshore olja & gas utvecklades gynnsamt.

Efterfrågan under kvartalet förbättrades stegvis inom flertalet marknadssegment, vilket sannolikt var en kombination av en underliggande förbättring och en viss uppdämd efterfråga orsakad av nedstängningar under tidigare kvartal. Osäkerheten kring utvecklingen framöver är dock betydande, och flera konsekvenser av den pågående pandemin kvarstår.

Vi ser idag att nya lokala restriktioner införs i takt med att smittspridningen fortlöper. Inte minst inom segmentet olja & gas ser vi ett tuffare klimat under årets fjärde kvartal, och en återhämtning inom flygsegmentet ligger längre in i framtiden. Vi fortsätter att anpassa oss efter ständigt förändrade förutsättningar, och vi gör det bra. Vår samlade bedömning är i nuläget att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer vara i nivå med det tredje kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet 2020

  • Den organiska försäljningen minskade med 7 procent och har fortsatt påverkats av marknadsutvecklingen som en följd av Covid-19. Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 12 procent och uppgick till 7 743 MSEK (8 828).
  • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 999 MSEK (1 036), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 12,9 procent (11,7).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 391 MSEK (1 412). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 121 procent (82).
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -80 MSEK (-127) och avser i sin helhet omstruktureringskostnader.
  • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 2,31 SEK (2,83). För koncernen uppgick resultat per aktie till 2,41 SEK (2,44). 

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2020
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring efterfrågan under nästkommande kvartal är fortsatt betydande.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 20 juli 2020 för tredje kvartalet 2020.
Efterfrågan bedömdes vara något bättre än det andra kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer.

Utdelning
Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning under 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 07:45 CET.