Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2020

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 23 april 2020 i Trelleborg.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte betala ut någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Stämman noterade dock att när marknadssituationen har stabiliserats och visibilitet i intjäningen normaliserats är det styrelsens ambition att kalla till en extra bolagsstämma senare under året, för beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av styrelsens ledamöter Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Jan Ståhlberg. Panu Routila hade avböjt omval. Stämman valde Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Hans Warén som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2021.

Ersättningar och ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade styrelse- och utskottsarvoden jämfört med 2019.

Ersättning till styrelsen, exklusive reseersättning, beslutades utgå med 4 750 000 SEK att fördelas med 1 750 000 SEK till ordföranden och 600 000 SEK vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 220 000 SEK till ordföranden och 140 000 SEK till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 SEK till ordföranden och 75 000 SEK till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 75 000 SEK till ordföranden såväl som till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsriktlinjer för VD och ledande befattningshavare.

Årsstämman direktsändes i sin helhet och kan ses i efterhand på www.trelleborg.com.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com.