Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2019

"Stabilt trots fortsatta utmaningar”

”Det fjärde kvartalet avslutade 2019 på ett stabilt sätt. Omsättningen ökade med åtta procent samtidigt som den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med förra året. Även rörelseresultatet, EBIT exklusive jämförelsestörande poster, ökade något under perioden. Men det som främst kännetecknade kvartalet var den betydande omorganisation vi genomförde av koncernen.

Den nya organisationen innebär att vi går från fem till tre affärsområden, samtidigt som ett antal enheter har flyttats till ett nytt rapporteringssegment som vi kallar Verksamheter under utveckling. Vår ambition är att fortsätta utveckla och stärka våra tre redan välpositionerade affärsområden och samtidigt synliggöra verksamheter där en förbättring av position och lönsamhet måste ske.

Vi har varit tydliga med att kraven på de enheter som ingår i Verksamheter under utveckling är högt satta. De ska uppnå betydande och bestående förbättringar för att de ska fortsätta ingå i koncernen på sikt. Parallellt med det operativa förbättringsarbetet kommer vi kontinuerligt utvärdera olika strukturella alternativ. Redan under januari 2020 har vi exempelvis avyttrat en mindre enhet som långsiktigt inte passar in.

Utmaningar saknades inte för våra tre kärnverksamheter, där vi såg en blandad utveckling under kvartalet. Trelleborg Sealing Solutions växte och förbättrade sin marginal jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Trelleborg Industrial Solutions utvecklades också väl sett på helheten. Vår däckverksamhet Trelleborg Wheel Systems upplevde en prövande period med fortsatt utmanande marknadsförhållanden, underproduktion för att anpassa lagernivåerna till den lägre efterfrågan och som en konsekvens kraftigt försvagade marginaler. Lagerjusteringarna ledde dock till ett bra kassaflöde.

Koncernen med sina globalt ledande positioner samt breda exponering till många skilda marknadssegment kommer alltid att ha verksamheter som går från klarhet till klarhet, samtidigt som andra enheter periodvis kämpar i marknadsmässig motvind. När man summerar allting till koncernnivå, tenderar resultatet vara ökande över tid.

Precis den utvecklingen såg vi under den aktuella perioden. Lantbruks- och fordonsindustrierna tillsammans med generell industri mötte en tuffare konjunktur. Samtidigt ökade försäljningen till flygindustrin, hälsovård & medicinteknik och olja & gas. Förvärv som genomförts de senaste åren bidrog positivt till utvecklingen.

Nu har ett nytt årtionde påbörjats, och vi fortsätter på den inslagna vägen. Vi kan inte påverka den övergripande konjunkturutvecklingen, utan vi fokuserar på att vässa våra långsiktiga positioner och erbjudanden. Därmed sagt, så justerar vi givetvis vår verksamhet och anpassar oss efter den kortsiktiga efterfrågan.

När jag blickar fram över det kommande året känner jag mig trygg i vetskapen att jag har utomordentliga medarbetare och att koncernen är mycket välfungerande. Vi har en flexibilitet och god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden. Kortsiktigt ser vi en mer utmanande efterfrågebild, delvis som en följd av den nyliga utvecklingen i Kina. Vår samlade bedömning av efterfrågan under årets första kvartal är att den kommer att vara något lägre än under det fjärde kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2019 ökade med 8 procent och uppgick till 9 018 MSEK (8 342).
 • Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med föregående år. 
 • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 006 MSEK (977), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 11,2 procent (11,7).
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -3 431 MSEK (-98) och avser nedskrivningar av sysselsatt kapital inom Verksamheter under utveckling om 3 198 MSEK, se vidare sidan 7, samt omstruktureringskostnader om 233 MSEK i linje med tidigare kommunikation. Föregående års jämförelsestörande poster avsåg i sin helhet omstruktureringskostnader.
 • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 2,45 SEK (2,55). För koncernen uppgick resultat per aktie till -9,29 SEK (2,22).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 530 MSEK (1 159). Kassakonverteringen för helåret ökade till 90 procent (74).
 • Trelleborg genomförde i december 2019 organisationsförändringar i syfte att fokusera koncernen på utvalda segment och samtidigt synliggöra områden där förbättring av position och lönsamhet måste ske. I den nya organisationen består Trelleborgs kärnverksamheter av tre affärsområden, jämfört med tidigare fem, samt ett rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. Redovisade jämförelsetal har justerats för denna förändring. Se vidare sidan 7.

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen för helåret 2019 ökade med 8 procent och uppgick till 36 588 MSEK (34 005).
 • Den organiska försäljningen var i nivå med föregående år. 
 • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 1 procent till 4 658 MSEK (4 694), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 12,7 procent (13,8).
 • EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, var i nivå med föregående år och uppgick till 5 020 MSEK (5 003), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 13,7 procent (14,7).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -3 696 MSEK (-176) och avser nedskrivningar av sysselsatt kapital inom Verksamheter under utveckling om 3 198 MSEK, se vidare sidan 7, samt omstruktureringskostnader om 498 MSEK. Föregående års jämförelsestörande poster avsåg i sin helhet omstruktureringskostnader.
 • Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,89 SEK (12,34). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till -0,73 SEK (11,77).
 • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -199 MSEK (3 190).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 4 174 MSEK (3 495), en ökning med 19 procent. Kassakonverteringen ökade till 90 procent (74).
   

Marknadsutsikter för första kvartalet 2020
Efterfrågan bedöms vara något lägre än det fjärde kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 24 oktober 2019 för fjärde kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

Utdelning 2019
Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 4,75 SEK per aktie (4,75)

 
För ytterligare information, kontakta:

Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com


Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 07:45 CET.