Trelleborg i samägt malaysiskt bolag för produktion av kompositslangar

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal med Wellcall Holdings Bhd. att bilda ett samägt bolag i Malaysia som ska tillverka och sälja industrislangar i kompositmaterial. Satsningen från Trelleborgs sida är ett led i koncernens strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Det samägda bolaget kommer att etablera en produktionsanläggning i Malaysia. De första slangleveranserna beräknas ske under 2020. Typiska applikationer för slangar i kompositmaterial är tankbils- och tankvagnsslangar, slangar för flygplansbränsle och slangar för aggressiva kemikalier. Trelleborgs tillverkning av kompositslangar sker idag i Europa.

– Vi är mycket nöjda över partnerskapet med Wellcall. Trelleborg bidrar med tekniskt kunnande inom kompositslang och Wellcall, med basen i sin verksamhet i Malaysia, bidrar med lokal kompetens både avseende marknad och operationellt. Trelleborg har en stark position inom detta nischsegment men med det samägda bolaget kommer vi kunna utöka vår produktionskapacitet, snabbare nå nya marknader och stärka vårt erbjudande, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions. 

Det samägda bolaget kommer att ägas av Trelleborg till 51 procent.