Kvartalsrapport juli-september 2019

"Mer krävande affärsklimat”

”Det tredje kvartalet präglades av en något svagare organisk försäljningsutveckling inom ett antal marknadssegment, vilket delvis kompenserades av en god utveckling inom flygindustrin samt av en markant försäljningsökning inom olja & gas och infrastrukturlösningar. Sammantaget minskade den organiska försäljningen med 1 procent, och med 3 procent exklusive våra positiva projektaffärer. Rörelseresultatet minskade med 9 procent främst till följd av minskad försäljning och lageranpassningar inom Trelleborg Wheel Systems.

I slutet av det andra kvartalet aviserade vi kostnadsbesparande åtgärder för att möta en förväntad lägre efterfrågenivå. Effekterna av dessa initiativ kommer främst få genomslag mot slutet av året och under 2020. Ett ökat fokus på rörelsekapitalet har bidragit till ett starkt kassaflöde.

Den industriella utvecklingen är generellt svagare i flertalet geografiska marknader jämfört med det första halvåret, sannolikt påverkat av handelskonflikten mellan USA och Kina samt osäkerheten kring Brexit. Denna globala ekonomiska avmattning har påverkat försäljningsvolymen till kunder, inte minst inom fordon- och generell verkstadsindustri för såväl Trelleborg Sealing Solutions som Trelleborg Industrial Solutions. Kundaktiviteten inom flygindustrin och för våra projektrelaterade verksamheter kopplade till olja & gas och infrastruktur kvarstår på en hög nivå.

Efterfrågan på däck inom såväl lantbrukssektorn som däck till materialhanterings- och entreprenadmaskiner fortsatte att minska under kvartalet, på flertalet marknader. Vi tog beslut att producera under efterfrågenivån för att anpassa lagernivåer till en svagare marknadsbild, vilket påverkat resultatet negativt i Trelleborg Wheel Systems. Under perioden har vi flyttat produktion mellan fabriker för att möta nya handelsmönster samt skapa en bättre produktionsstruktur för framtiden. Sammantaget har lagerjusteringar och flytt av produktion bidragit till en temporärt minskad effektivitet och ökade kostnader, vilket även kommer att påverka affärsområdets resultat under nästkommande kvartal på motsvarande sätt.

Sammantaget är vår bedömning att efterfrågan under årets sista kvartal kommer att vara i nivå med det tredje kvartalet, och med en liknande ogynnsam försäljningsmix vi såg under det tredje kvartalet. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och vi står väl rustade för att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef. 

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2019 ökade med 6 procent och uppgick till 8 828 MSEK (8 300).

Den organiska försäljningen minskade med 1 procent för koncernen som helhet. Exklusive projektleveranser minskade den organiska försäljningen med 3 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 036 MSEK (1 133), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 11,7 procent (13,6).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -127 MSEK (-28) och avser omstruktureringskostnader. I slutet av andra kvartalet lanserades och kommunicerades ett åtgärdsprogram för att möta en förväntad nedgång i vissa marknadssegment. Helårets omstruktureringskostnader beräknas uppgå till cirka 500 MSEK.

Affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction redovisade för första gången sedan första kvartalet 2017 ett positivt resultat.

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 2,83 SEK (2,98). För koncernen uppgick resultat per aktie till 2,44 SEK (2,88).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 413 MSEK (854). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 82 procent (77).

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 18 juli 2019 för tredje kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer. 

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07:45 CET.