Kvartalsrapport januari-mars 2019

"En hygglig start på året”

”Trelleborg inledde året med det högsta rörelseresultatet hittills för ett enskilt kvartal. Vi är trots detta inte nöjda med utvecklingen, då vi tappade på rörelsemarginalen under perioden. Delar av verksamheten tyngdes av försäljningsmix och vissa enheter låg efter med att kompensera för ökade kostnader. Men det är viktigt att notera att såväl ekonomin i helhet som vår egen affärsaktivitet ligger kvar på en generellt hög nivå. Orderingången fortsatte utvecklas positivt under kvartalet, även om vissa marknadssegment visar en mer modest organisk utveckling jämfört med fjolåret.

Försäljningen ökade med 9 procent, varav den organiska försäljningen bidrog med en procentenhet, och strukturell tillväxt med två procentenheter. Under kvartalet dämpades koncernens organiska utveckling jämfört med föregående period, och speciellt affärer från fordonsrelaterade kunder upplevde en minskning.

Det operativa kassaflödet påverkades främst av en högre investeringstakt och säsongskopplad kapitalbindning i rörelsekapital jämfört med föregående år. Vi bedömer att kassaflödet kommer normaliseras framöver.

Vårt största affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, registrerade en oförändrad organisk försäljning, men med tydliga skillnader mellan olika segment. Försäljningen till flygindustrin var stark, samtidigt som leveranser till fordonsindustrin var vikande. Försäljning till generell industri var mer stabil, om än med en del geografiska variationer. Inom affärsområdet fortsätter vi att addera resurser för att möjliggöra en långsiktig tillväxt inom flera segment.

Vår däckverksamhets organiska försäljning utvecklades positivt, men resultatet påverkades negativt av försäljningsmix samt en viss obalans mellan råmaterial och försäljningspriser under kvartalet.

Trelleborg Industrial Solutions fortsätter att uppvisa en god tillväxttakt, och flertalet marknadssegment utvecklades i positiv riktning. Lönsamheten var, som tidigare förutspåtts, fortsatt påverkat av ineffektivitet i en tjeckisk produktionsenhet. Där pågår intensivt arbete för att förbättra situationen.

Leveranssituationen inom offshore olja & gas-verksamheten var fortfarande besvärlig under kvartalet, men vi ser samtidigt att såväl marknadsaktiviteten som orderingången fortsätter att öka. Affärsområdet förväntas förbättra sitt resultat under nästkommande kvartal, och vår prognos om positivt resultat under den senare delen av året kvarstår.

Under kvartalet slutfördes ett par förvärv, och jag vill lyfta fram Sil-Pro, som kompletterar och breddar Trelleborgs befintliga erbjudanden inom hälsovård & medicinteknik. Genom ett antal förvärv har vi byggt en konkurrenskraftig plattform inom detta marknadssegment och vi har nu uppnått en kritisk massa där globala organiska initiativ framöver kommer ta ännu mer plats.

Utöver förvärv, så ligger investeringarna i vår verksamhet fortsatt på en historiskt hög nivå, vilket syftar till att stärka våra ledande marknadspositioner och skapa en förbättrad plattform för framtida tillväxt. Ett exempel på detta är att vi under april invigde en ny toppmodern produktionsanläggning i Ohio, USA, där verksamheterna i tre anläggningar konsoliderades till en gemensam effektiv anläggning. Vi fortsätter även att positionera oss geografiskt, och exempel på det är etableringen av ytterligare en anläggning i Indien under kvartalet.

Under perioden förlängde vi vår syndikerade kreditfacilitet, vilken utgör merparten av vår långsiktiga finansiering, och vi är således välfinansierade under överskådlig tid till konkurrenskraftiga villkor.

Trots att vår omvärld präglas av stor osäkerhet, så är vår sammantagna bedömning att efterfrågan på våra produkter och lösningar rör sig sidledes nästa kvartal. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.
  

Första kvartalet

Nettoomsättningen under första kvartalet 2019 ökade med 9 procent och uppgick till 9 381 MSEK (8 577).

Den organiska försäljningen ökade med 1 procent både för koncernen som helhet och exklusive projektleveranser.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 295 MSEK (1 291), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 13,8 procent (15,1). EBIT är det högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -20 MSEK (-18) och avser omstruktureringskostnader i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,25 SEK (3,41). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 3,14 SEK (3,36).

Det operativa kassaflödet uppgick till 179 MSEK (408). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden minskade till 70 procent (12M 2018: 74), påverkad av en högre investeringsnivå samt ett något högre rörelsekapital.
  

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 13 februari 2019 för första kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något lägre än, det fjärde kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com
 

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 13:00 CET.