Kvartalsrapport april-juni 2019

"Sammantaget ett stabilt kvartal”

”Under årets andra kvartal ökade försäljningen med 7 procent, där förvärvade enheter bidrog med 3 procentenheter. Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare med variationer mellan olika geografier. Nord- och Sydamerika fortsatte generellt utvecklas väl för oss i kvartalet, medan det var en mer trevande utveckling i Europa och Asien med en ökande osäkerhet. Koncernens resultatutveckling var sammantaget stabil, där den underliggande EBIT ökade med 2 procentenheter. Investeringstakten låg fortsatt på en hög nivå, vilket reflekterar ambitionen att ytterligare vässa våra marknadspositioner inom flertalet segment.

Utvecklingen skiftade även under perioden: kvartalet började försiktigt i april, en förbättring noterades i maj, för att sedan vika nedåt igen under juni. Vår tolkning är att ökade politiska spänningar och eskalerade globala handelskonflikter alltmer påverkar sentimentet inom flera marknader, vilket gör den närmaste framtiden mer svårbedömd. Vår uppfattning är att vi kommer att se ökande skillnader i utvecklingen mellan olika marknadssegment, men att efterfrågan sammantaget kommer att vara kvar på samma nivå även under nästkommande kvartal. I detta scenario räknar vi dock med en, för oss, ofördelaktig försäljningsmix vilket förväntas påverka resultatutvecklingen något negativt.

För att adressera en förväntad vikande efterfrågesituation inom delar av koncernen har vi, under slutet av kvartalet, proaktivt initierat åtgärder för att sänka kostnader, primärt genom riktade personalminskningar. Dessa initiativ kommer att generera kostnader av engångskaraktär och vår uppskattning är att årets omstruktureringskostnader kommer uppgå till cirka 500 MSEK, vilket är ökning med ca 250 MSEK jämfört med tidigare kommunikation.

Vårt största affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, uppvisade en oförändrad organisk försäljning, men med tydliga skillnader mellan olika segment. Leveranser till fordonsindustrin var vikande, försäljningen till flygindustrin och medicintekniska segment var fortsatt stark, samtidigt som försäljningen till generell industri var lite svagare än under årets första kvartal.

Efterfrågan på däck till lantbrukssektorn minskade under kvartalet, sannolikt påverkat av de ökade handelskonflikterna men också av väderförhållanden på vissa marknader. Den marknadsstatistik som har kommit efter periodens slut visar på en avsevärd nedgång på den europeiska eftermarknaden för lantbruksdäck under kvartalet. Vi fortsatte generellt att öka våra marknadsandelar, speciellt inom OE-segmentet, men det kompenserade inte för nedgången i eftermarknaden och skapade dessutom en negativ försäljningsmix för Trelleborg Wheel Systems. Affärsområdet initierade därför under kvartalet riktade aktiviteter för att anpassa sig till den lägre efterfrågebilden.

Trelleborg Industrial Solutions fortsätter att uppvisa god tillväxt, och flertalet marknadssegment utvecklades positivt. Lönsamheten var, som tidigare förutspåtts, fortsatt påverkat av ineffektivitet i en tjeckisk produktionsenhet. Där pågår fortlöpande arbete för att förbättra situationen, både genom riktade investeringar och kostnadsanpassningar.

Vår verksamhet inom olja & gas och större infrastrukturprojekt återhämtar sig nu efter en längre period av svaga marknadsförhållanden. Orderingången var god under kvartalet och vår bedömning kvarstår att affärsområdet kommer uppvisa en positiv organisk försäljningsutveckling under andra halvåret, och uppnå vinst under årets sista kvartal.

För det tredje kvartalet blir vår bedömning att efterfrågan sammantaget kommer vara i nivå med årets andra kvartal, dock med en ofördelaktig försäljningsmix vilket bedöms påverka resultatet något negativt. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef. 

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2019 ökade med 7 procent och uppgick till 9 361 MSEK (8 786).

Den organiska försäljningen var i nivå med föregående år för koncernen som helhet och minskade med 1 procent exklusive projektleveranser.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 321 MSEK (1 293), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 14,1 procent (14,7).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -118 MSEK (-32) och avser omstruktureringskostnader. I slutet av kvartalet lanserades ett åtgärdsprogram för att möta en förväntad nedgång i vissa marknadssegment. Helårets omstruktureringskostnader kommer uppgå till cirka 500 MSEK vilket är en ökning med cirka 250 MSEK jämfört med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,36 SEK (3,40). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 2,98 SEK (3,31).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 052 MSEK (1 074). Kassakonverteringen uppgick till 69 procent (83). 

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 26 april 2019 för andra kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140,
christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 13:00 CET.