Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2019

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 27 mars 2019 i Trelleborg.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 4,75 SEK per aktie (4,50). Avstämningsdag för utdelning är den 29 mars 2019, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 3 april 2019.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av styrelsens ledamöter Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh, Panu Routila och Jan Ståhlberg. Stämman valde Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Hans Warén som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2020.

Ersättningar och ersättningsprinciper

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till styrelsen, exklusive reseersättning, utgår med 5 350 000 SEK (5 100 000) att fördelas med 1 750 000 SEK (1 650 000) till ordföranden och 600 000 SEK (575 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 220 000 SEK (200 000) till ordföranden och 140 000 SEK (130 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 SEK (120 000) till ordföranden och 75 000 SEK (70 000) till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 75 000 SEK (70 000) till ordföranden såväl som till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Anförandet på stämman av VD och koncernchef Peter Nilsson kommer att kunna ses och läsas på www.trelleborg.com. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.