Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2018

"Rekordresultat trots utmaningar"

”Trelleborg redovisade ett rörelseresultat som var det högsta hittills i ett fjärde kvartal, trots utmaningar i enskilda enheter. Även om det kvarstår förbättringsområden, kan vi summera till en hygglig avslutning på ett i stora delar tillfredsställande år. För helåret lyckades vi än en gång uppnå rekordresultat, fastän delar av våra projektaffärer kämpade i motvind.

Helårsförsäljningen ökade med 8 procent, där den organiska försäljningen bidrog med 3 procent. EBIT, rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent i förhållande till 2017. Såväl EBIT som EBIT-marginalen var de högsta hittills för koncernen för ett helår.

Kvartalsförsäljningen ökade med 8 procent, där den organiska försäljningen uppgick till 2 procent samtidigt som strukturell tillväxt bidrog med 2 procent. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 5 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet fortsatte vi att växa i stora delar av världen, och det var i princip bara i delar av östra Europa där vår försäljning var vikande. Det i sin tur beror mycket på flaskhalsar i de tjeckiska produktionsenheterna. Flaskhalsarna beror på svårigheter att rekrytera kvalificerade operatörer till följd av den mycket låga arbetslösheten i landet. Den uppkomna situationen adresseras via olika åtgärder, men har under kvartalet skapat betydande ineffektivitet och påverkat både försäljning och resultat inom delar av Trelleborg Industrial Solutions.

Kvartalet var fortsatt besvärligt för våra projektrelaterade verksamheter inom Trelleborg Offshore & Construction. Under perioden belastades verksamheten dessutom av nedskrivningar kopplade till vissa projektaffärer. Förbättringsåtgärder inom affärsområdet har genomförts under den senaste 12-månadersperioden, och har skapat en mer marknadsanpassad och effektiv verksamhet. Aktivitetsnivån gick visserligen upp under slutet av 2018, men vi förväntar oss att en tydlig resultatförbättring kommer först under det andra halvåret 2019 när den ökade aktivitetsnivån översätts till högre försäljning.

Vårt största affärsområde Trelleborg Sealing Solutions såg en god utveckling i samtliga regioner, och leveranserna till såväl generell industri som till flygindustrin var på uppåtgående. Försäljningen till fordonsindustrin var emellertid något vikande, vilket var hänförligt till den nordamerikanska marknaden.

Inom vår däckverksamhet var utvecklingen blandad under kvartalet. Försäljningen av lantbruksdäck var svagt negativ, men vi noterar samtidigt att det främst beror på att jämförelseperioden i fjol var mycket stark på grund av nya utsläppsregler som då drev på nyregistreringar av traktorer innan årsskiftet. Leveranserna till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner växte på ett tillfredsställande sätt.

Koncernens investeringstakt var fortsatt hög under det fjärde kvartalet. Vi investerar i nya anläggningar, ny teknik samtidigt som vi ökar kapaciteten i flera befintliga anläggningar. Syftet är som alltid att bygga ett starkare Trelleborg med en långsiktig plan i fokus, och är ett led i koncernens strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Ytterligare exempel på denna strategi är att vi har bildat ett samägt bolag i Indien för att driva vår fortsatta expansion i denna del av världen. Bolaget syftar till att tillverka däck till motorfordon med två hjul. Efter periodens slut slutfördes förvärvet av Sil-Pro, som utökar vår kapacitet för så kallad renrumstillverkning, primärt inom hälsovård & medicinteknik.

I skrivande stund kännetecknas den globala ekonomin av stor osäkerhet, påverkat av Brexit-förhandlingar och handelspolitiska restriktioner. Som en global aktör inom vår bransch, med tillverkningsenheter lokaliserade i nästan alla delar av världen, har Trelleborg en god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden. Vår bedömning av efterfrågan under årets första kvartal är att den kommer att vara i nivå med, eller något lägre, än under det fjärde kvartalet”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.
 

Fjärde kvartalet 2018

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2018 ökade med 8 procent och uppgick till 8 342 MSEK (7 708).

Den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 3 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 5 procent till 977 MSEK (928), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 11,7 procent (12,0). EBIT är den högsta någonsin för koncernen i ett fjärde kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -98 MSEK (-314) och avser omstruktureringskostnader. För 2017 består beloppet dels av -781 MSEK i omstruktureringskostnader och dels av 467 MSEK som resultateffekt från en fordran kopplad till avyttringen av Vibracoustic.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,55 SEK (2,31), för koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 2,22 SEK (1,01).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 166 MSEK (1 208). Kassakonverteringen för senaste12-månadersperioden minskade till 74 procent (90), främst påverkad av en högre investeringsnivå.

Helåret 2018

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade med 8 procent och uppgick till 34 005 MSEK (31 581).

Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 4 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 15 procent till 4 694 MSEK (4 091), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 13,8 procent (13,0). Både EBIT och EBIT-marginal var de högsta hittills för koncernen för ett helår.

Jämförelsestörande poster uppgick till netto -176 MSEK (-69). För 2017 består beloppet dels av -1 008 MSEK i omstruktureringskostnader, 467 MSEK som resultateffekt från fordran kopplad till avyttringen av Vibracoustic samt reavinsten från försäljning av blandningsverksamheten i Lesina i Tjeckien med 472 MSEK.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 12,34 SEK (10,82). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 11,77 SEK (10,60).

Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 3 190 MSEK (2 874). Skattekostnaden för 2018 har påverkats av kostnader om -51 MSEK relaterad till USA:s skattereform, motsvarande effekt för 2017 var -129 MSEK.

Det operativa kassaflödet för kvarvarande verksamheter uppgick till 3 488 MSEK (3 688), en minskning med 5 procent. Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden minskade till 74 procent (90), främst påverkad av en högre investeringsnivå.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2019
Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något lägre än, det fjärde kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 30 oktober 2018 för fjärde kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med tredje kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Utdelning 2018
Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 4,75 SEK per aktie (4,50).
 

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 07:45 CET.