Ledningsgruppen i Trelleborg tecknar optioner

Trelleborgs ledningsgrupp bestående av nio personer inklusive VD och koncernchefen har tecknat sig för sammanlagt 150 000 köpoptioner i Trelleborg AB. Det är Trelleborgs huvudägare, Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser, som genom AB Hevea erbjudit ledningsgruppen att teckna optioner.

Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några resultateffekter hänförliga till programmet.

Ledningsgruppen har förvärvat 12 500 köpoptioner vardera, förutom VD och koncernchefen som förvärvat 50 000 köpoptioner, till ett pris om 9,86 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 175,83 SEK. Värderingen av köpoptionerna har utförts av oberoende part enligt gängse metoder. Optionerna löper under fem år. 

Huvudägarens syfte med programmet är att främja ledningsgruppens och VD och koncernchefens långsiktiga engagemang i bolaget.