Kvartalsrapport januari-mars 2018

"God resultatförbättring”

”Trelleborg inledde året med ett starkt resultat. Den organiska försäljningen ökade med 4 procent, och justerat för projektrelaterade affärer uppgick den organiska tillväxten till 5 procent. Den organiska försäljningen fortsätter att utvecklas väl inom flertalet marknadssegment. Dock dämpades koncernens organiska utveckling av fortsatt tuffa marknads-förhållanden för vissa av våra projektaffärer samt av ovanligt hårda vinterförhållanden vilket påverkat delar av vår verksamhet.

Såväl EBIT som motsvarande marginal, exklusive jämförelsestörande poster, uppnådde de hittills högsta nivåerna för koncernen i ett enskilt kvartal. Vårt största affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, utvecklas väl och rapporterade sitt högsta kvartalsresultat hittills.

Trelleborg Wheel Systems såg en tydlig lönsamhetsförbättring i kvartalet. Detta uppnåddes som ett resultat av tidigare genomförda prisjusteringar i kombination med förhållandevis stabila råmaterialpriser samt den pågående integrationen av CGS. Eftermarknadsaffären påverkades emellertid negativt av den utdragna vintersäsongen på det norra halvklotet, vilket bedöms ha dämpat lantbrukares vilja att ersätta uttjänta däck.

Trelleborg Industrial Solutions fortsätter att uppvisa en god tillväxttakt, och det är framför allt inom de industrirelaterade verksamheterna vi ser en stark tillväxt. Även lönsamheten ökade som ett resultat av högre volymer och god kostnads-kontroll.

Vi upplevde en fortsatt ansträngande marknadssituation inom vår offshore olja & gas-verksamhet under kvartalet. En viss ökning i marknadsaktiviteten bedöms dock leda till förbättringar under den senare delen av året. Arbetet med att positionera om vår offshore olja & gas-verksamhet fortsätter enligt plan.

Integrationsarbetet av genomförda förvärv fortlöper väl, och en del av arbetet med att utvinna samordningsvinster inbegriper investeringar som syftar till såväl en effektivare struktur som ökad tillverkningskapacitet.

Investeringstakten inom koncernen har aldrig varit högre, och vi fortsätter att bygga på våra ledande marknadspositioner. Ett exempel på detta är att vi efter sommaren kommer inviga Trelleborg Sealing Solutions nya Innovation Center i Tyskland, vilket kommer säkerställa att vi fortsatt ligger i framkant inom tätningsteknologi. Vi fortsätter även att positionera oss geografiskt, och exempel på det är invigningar av två nya fabriker i Kina och Indien.

Sammantaget är vår bedömning att marknaden rör sig sidledes nästa kvartal. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.
  

Första kvartalet

Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 ökade med 3 procent och uppgick till 8 577 MSEK (8 298).

Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 5 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent till 1 291 MSEK (1 154), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 15,1 procent (13,9). Både EBIT och EBIT-marginalen är de högsta hittills för koncernen.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -18 MSEK (+366), i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,41 SEK (3,12).

Det operativa kassaflödet uppgick till 406 MSEK (417). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 87 procent (96).

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med första kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 2 februari 2018 för första kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med fjärde kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.
  

För ytterligare information, kontakta:
Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com
  
 

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 13:00 CET.