Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2018

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 25 april 2018 i Trelleborg.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 4,50 SEK per aktie (4,25). Avstämningsdag för utdelning är den 27 april 2018, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 3 maj 2018.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av styrelsens ledamöter Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Susanne Pahlén Åklundh samt nyval av Panu Routila och Jan Ståhlberg. Stämman valde Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Hans Warén som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Ersättningar och ersättningsprinciper

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att ersättning till styrelsen, exklusive reseersättning, utgår med 5 100 000 SEK (4 850 000) att fördelas med 1 650 000 SEK (1 550 000) till ordföranden och 575 000 SEK (550 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 200 000 SEK (175 000) till ordföranden och 130 000 SEK (110 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 120 000 SEK (100 000) till ordföranden och 70 000 SEK (60 000) till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 70 000 SEK (60 000) till ordföranden såväl som till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Anförandet på stämman av VD och koncernchef Peter Nilsson kommer att kunna ses och läsas på www.trelleborg.com. Där kommer även protokoll från årsstämman att publiceras.