Trelleborg konsoliderar och anpassar sin verksamhet inom olja & gas

Trelleborg genomför ett antal strategiska åtgärder för att säkerställa sin ledande position och konkurrenskraft inom segmentet offshore olja & gas vars marknadsförhållande under en längre tid varit och fortsatt är utmanande.

Trelleborg har beslutat att tillverkningen av djuphavsbojar för borrutrustning i djuphavsmiljöer, stegvis kommer att avvecklas vid anläggningen i Houston, Texas, USA. Produktionsutrustningen kommer att flyttas och konsolideras med verksamheten i Skelmersdale, England, vars tillverkning är inriktad på andra djuphavsbojar och specialutvecklade polymerlösningar. Den amerikanska sälj- och utvecklingsorganisationen kvarstår.

Omstruktureringskostnader relaterade till affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction kommer belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2017 med cirka 580 MSEK, och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post. Beloppet utgörs av 350 MSEK relaterat till nedskrivning av immateriella tillgångar, 70 MSEK relaterat till nedskrivning av rörelsetillgångar samt 160 MSEK relaterat till övriga omstruktureringskostnader. Den totala nedskrivningen om 420 MSEK har ingen kassaflödespåverkan.

Förändringarna förväntas förbättra resultatet för de berörda verksamheterna med cirka 100 MSEK per år under rådande marknadsförutsättningar, samtidigt som den anpassade strukturen förväntas bidra till ytterligare resultatförbättringar när marknaden återhämtar sig.

– Genom de planerade strukturella förändringarna kommer koncernens intjäningsförmåga och organiska försäljningsutveckling bli mer stabil och förutsägbar. Samtidigt förenklas affärsområdets struktur, och säkerställer att Trelleborg fortsatt är den enda verkligt globala leverantören av såväl djuphavsbojar som övriga specialutvecklade polymerlösningar inom segmentet offshore olja & gas, kommenterar Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.  

Jämförelsestörande poster helår 2017

Trelleborg har tidigare kommunicerat att omstruktureringskostnaderna för 2017 förväntas uppgå till cirka 450 MSEK. I samband med detta beslut relaterat till förändringarna inom Trelleborg

Offshore & Construction förväntas omstruktureringskostnader för 2017 öka med 580 MSEK till cirka 1 030 MSEK.

Under första kvartalet 2017 avyttrades en enhet i Tjeckien som resulterade i en reavinst om 472 MSEK, vilket påverkar jämförelsestörande poster positivt.    

Utvecklingen för den avyttrade verksamheten TrelleborgVibracoustic ger goda förutsättningar för en tilläggsköpeskilling som kan komma att överstiga den bokförda fordran om cirka 224 MSEK. Då tilläggsköpeskillingen är kopplad till försäljningsutvecklingen för TrelleborgVibracoustic under 2017, kommer det slutgiltiga beloppet bli fastställt i början av 2018 och påverka jämförelsestörande poster för 2017 positivt.    

Totala jämförelsestörande poster för helår 2017 kommer påverkas av ovanstående poster.