Kvartalsrapport april-juni 2017

”Fortsatt god marknadsutveckling”

”Under årets andra kvartal ökade försäljningen med 26 procent, varav förvärvade enheter bidrog med 20 procentenheter. Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive projektaffärer, vilka främst består av offshore olja- & gasrelaterade verksamheter som befinner sig i en tuff marknadssituation, ökade den organiska försäljningen med 5 procent, påverkad av en förbättrad efterfrågan inom flertalet marknadssegment och i samtliga geografiska regioner.

Generell industri fortsätter att utvecklas väl i samtliga regioner, och i Asien noterade vi en fortsatt mycket god organisk utveckling. Efterfrågan på våra däck till såväl jordbrukssektorn som till industri- och entreprenadmaskiner fortsätter att växa. Efter att priserna på flertalet råmaterial dramatiskt skjutit i höjden under ett antal månader har de därefter fallit tillbaka till ungefär samma nivå som under förra sommaren. Vår premiumpositionering har begränsat den påverkan dessa turbulenta rörelser har haft på vårt resultat. Vi fortsätter att arbeta med att kompensera oss prismässigt, och utfallet framöver beror i mångt och mycket på hur aktörer i olika marknadsled agerar.

Vår verksamhet inom olja & gas upplever en fortsatt svag marknad, vilket främst påverkar affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction som gjorde en mindre förlust i kvartalet. Marknadssituationen är likvärdig med det första kvartalet, där de få projektaffärerna som finns utestående är utsatta för en kraftig prispress. Dock har denna verksamhet endast haft en mindre påverkan på vårt kvartalsresultat ur ett koncernperspektiv. Vi fortsätter att anpassa olja- & gasverksamheten till den lägre aktiviteten, och arbetet syftar till att bygga en långsiktigt attraktiv struktur som ska stå redo när marknadsutsikterna förbättras.

Vi har genomfört en rad förvärv under det senaste året och vi lägger mycket tid och kraft på att säkerställa att integrationen av dessa nya enheter sker på ett långsiktigt och strukturellt riktigt sätt. Det kan medföra att vi i enskilda kvartal väljer att ta kostnader som syftar till att utvinna synergier och därmed ge utrymme för bättre resultat imorgon. Det är också av största vikt att vi under integrationsarbetet ser till att inte förlora fokus på det dagliga säljarbetet, och där anser jag att vi har varit framgångsrika.

Vi har pratat mycket om digitalisering på senare tid, och jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att vi ligger i framkant inom vår industri för att möta de förändringar som ny teknologi leder till i hur vi gör affärer med kunder. Ett nyckelord vi använder internt är enkelhet. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra affärer med Trelleborg. Om vi dessutom kopplar det till våra starka nischpositioner, och fortsätter att erbjuda högsta produktkvalitet och smartaste helhetslösningar, så går vi som koncern en spännande framtid till mötes.

Sammanfattningsvis har vi under kvartalet sett en generellt förbättrad efterfrågesituation i flertalet av våra segment. För det tredje kvartalet blir vår samlade bedömning att efterfrågan kommer vara i nivå med årets andra kvartal. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Andra kvartalet 2017

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2017 ökade med 26 procent och uppgick till 8 265 MSEK (6 544). Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 5 procent.

Strukturella förändringar bidrog positivt med 20 procent på nettoomsättningen, där förvärvet av CGS förklarar merparten av ökningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 21 procent till 1 089 MSEK (899). Detta motsvarar en EBIT-marginal om 13,2 procent (13,7).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -76 MSEK (-107), i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,92 SEK (2,31), en ökning med 26 procent.

För andra kvartalet 2016 ingick resultat efter skatt för avvecklade verksamheter avseende Vibracoustic om 4 369 MSEK.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 096 MSEK (835), en ökning med 31 procent. Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 98 procent (83).

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med andra kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 27 april 2017 för andra kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något högre, jämfört med första kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 07:45 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 31 miljarder kronor på årsbasis och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
www.trelleborg.com