Kvartalsrapport januari-mars 2017

"Positiv marknadsutveckling”

”Trelleborg rapporterar ett tillfredställande första kvartal där försäljningen ökade med 36 procent, där förvärvade enheter bidrog med 30 procentenheter. Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive projektaffärer, vilka främst består av olje- och gasrelaterade verksamheter som är fortsatt nedtryckta, ökade den organiska försäljningen med 8 procent.

Generell industri har förbättrats i samtliga regioner, och framför allt i Asien noterar vi en mycket god aktivitet i flera av våra marknadssegment. Vår däckförsäljning till såväl jordbrukssektorn som till industri- och entreprenadmaskiner utvecklades väl, även om den mycket snabba och förhållandevis kraftiga prisuppgången på råmaterial får en tillfälligt negativ effekt på marginalen i delar av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att kompensera oss för de höjda råmaterialpriserna, vilket bedöms ge full effekt framför allt under det andra halvåret.

Vår verksamhet inom olja- och gas upplever en fortsatt svag marknad, och vi ser egentligen inte något lyft inom en nära framtid. Vi arbetar aktivt med att anpassa olje- och gasverksamheten till den lägre aktiviteten och kostnadsmassan fortsätter att minska. Ur ett koncernperspektiv har denna verksamhet endast haft en mindre påverkan på vårt kvartalsresultat.

Våra program för kostnads- och kapitaleffektivitet fortsätter att leverera goda resultat och nyligen förvärvade verksamheter integreras och utvecklas överlag på ett tillfredställande sätt. Ansträngningar för att skapa tillväxt via organiska initiativ kompletterat med tilläggsförvärv fortgår. Under kvartalet förvärvade vi en tätningsverksamhet i USA som stärker vårt erbjudande inom en intressant nisch.

Vi avyttrade dessutom en blandningsverksamhet i Tjeckien, där merparten av försäljningen har gått till externa kunder, vilket är att betrakta som utanför vår kärnverksamhet. Den erhållna nettoköpeskillingen om ca 650 miljoner kronor har använts till att reducera nettoskulden. Avyttringen gav en realisationsvinst på 472 miljoner kronor.

Under kvartalet har vi utsett nya chefer för två av våra affärsområden. Vi arbetar kontinuerligt med successionsplaner för att säkerställa en stabil chefsförsörjning, och jag ser det som ett styrkebesked att vi kunde tillsätta dessa positioner genom interna rekryteringar.

Vi har också fortsatt ett stort fokus på att göra det enkelt för kunderna att göra affärer med oss. För att åstadkomma detta måste vi vara nyskapande och ligga i framkant i användningen av ny teknik i vårt interagerande med kunderna. Digitalisering arbetar vi särskilt intensivt med, och det kommer leda till en del stora förändringar i hur vi gör affärer med kunder under många år framöver.

Sammanfattningsvis har vi under kvartalet sett tecken på en generellt förbättrad efterfrågesituation i flera av våra segment. För det andra kvartalet blir vår samlade bedömning att efterfrågan kommer vara i nivå med, eller något högre, jämfört med årets inledande kvartal. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet
Nettoomsättningen under första kvartalet 2017 ökade med 36 procent och uppgick till 8 298 MSEK (6 095), vilket var den högsta hittills för koncernen i ett kvartal. Den organiska försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 8 procent.

Strukturella förändringar bidrog positivt med 30 procent på nettoomsättningen, där förvärvet av CGS förklarar merparten av ökningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 37 procent till 1 154 MSEK (841), vilket var det högsta hittills för koncernen i ett kvartal. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 13,9 procent (13,8).

Under kvartalet avyttrades en blandningsverksamhet i Lesina, Tjeckien, med en reavinst om 472 MSEK. Posten redovisas inom jämförelsestörande poster.

Utöver reavinsten ingår som jämförelsestörande poster omstruktureringskostnader om -106 MSEK, i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,12 SEK (2,23), en ökning med 40 procent.

Det operativa kassaflödet uppgick till 417 MSEK (228), en ökning med 83 procent. Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 96 procent (76).

Under kvartalet erhöll Trelleborg en delbetalning om 480 MSEK relaterad till en fordran för avyttringen av Vibracoustic, vilket är den del som var kopplad till Vibracoustics försäljningsutveckling för 2016. Likviden har inte påverkat nettoskulden, då den tidigare varit bokförd som en fordran.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något högre, jämfört med det första kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 1 februari 2017 för första kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara något bättre jämfört med det fjärde kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer.
 

   
För ytterligare information, kontakta:

Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 13:00 CET.