Kvartalsrapport och bokslutskommuniké 2016

"Ny plattform – fokus på lönsam tillväxt"

”2016 var ett mycket händelserikt år i Trelleborgs historia. Koncernen stöptes om genom såväl stora förvärv som en betydande avyttring. Vi redovisade det bästa resultatet hittills för ett enskilt år, trots att ett antal verksamheter kämpade i motvind under hela perioden på grund av utmanande marknadsförhållanden.

Mot denna bakgrund ser vi att det finns en stor potential till att både bli mer lönsamma och växa fortare än de senaste åren. Flera initiativ pågår och fler kommer att initieras för att adressera såväl försäljnings- som lönsamhetsutvecklingen framåt. Som en konsekvens av detta höjde vi under slutet av året vårt EBIT-marginalmål från 12 till 15 procent över en konjunkturcykel.

Därmed inte sagt att utmaningar saknas. Råmaterialpriserna har efter en utdragen nedåtgående trend börjat peka uppåt, och vi kommer möta detta genom såväl ytterligare effektiviseringar, men även genom att utnyttja våra starka marknadspositioner och erbjuda konkurrenskraftiga lösningar till rätt pris.

Under året investerade vi cirka 1,1 miljarder svenska kronor. Vi kommer fortsätta att ligga på en förhållandevis hög investeringsnivå under nästkommande år, och det ska ses som ett kvitto på såväl våra tillväxtambitioner som vår strävan efter att kontinuerligt öka vår effektivitet.

Vi genomförde sju förvärv under året vilka bidrar med knappt 7 miljarder kronor till omsättningen på årsbasis. Det största av dessa var naturligtvis CGS Holding, Trelleborgs största förvärv på decennier, som stärker vårt helhetserbjudande och våra marknadspositioner inom flera segment. Även om vi nu temporärt drar ner lite på förvärvstakten kommer vi fortsätta att genomföra företagsköp som kompletterar våra organiska tillväxtinitiativ. Efter att ha samägt Vibracoustic genom en framgångsrik resa mot högre lönsamhet avyttrade vi som planerat vår andel under sommaren. Denna avyttring sammanföll tidsmässigt väl med förvärvet av CGS.

Vi ser idag en del tecken på att marknader i vissa geografier och inom några segment börjar förbättras. Inom generell industri i Europa har vi exempelvis haft en organisk tillväxt under fjärde kvartalet för första gången på lång tid. Vår försäljning till flyg- och fordonsindustrierna fortsätter att utvecklas på ett tillfredställande sätt. Signalerna från lantbruksmarknaderna i olika regioner är något ambivalenta. I Sydamerika bedöms återhämtningen redan ha påbörjats, samtidigt som OE-marknaden i framför allt Nordamerika är fortsatt vikande. I Europa ser vi tecken på förbättring inom företrädesvis eftermarknaden.

Den del av vår orderstock som är relaterad till olja/gas är på en fortsatt låg nivå, varför vi förväntar oss såväl färre projektleveranser som lägre lönsamhet inom segmentet under åtminstone det första halvåret 2017. Anpassning till en lägre aktivitet har genomförts, och ytterligare åtgärder är pågående.

Innevarande år kommer kännetecknas av ett intensivt arbete med att integrera alla nyligen förvärvade verksamheter, samtidigt som vi kommer säkerställa att synergier realiseras, och därmed förbättra koncernens marknadspositioner ytterligare. Vi bygger nu ett starkare Trelleborg med en långsiktig plan i fokus, vilket visserligen kan hämma resultatet i ett enskilt kvartal.

Vi har en god beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan. Jag och mina medarbetare ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Trelleborg under 2017 till ett ännu större och lönsammare företag”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef. 

Fjärde kvartalet 2016

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 7 434 MSEK (5 927), vilket var den högsta hittills för koncernen i ett kvartal. Den organiska försäljningen minskade med 4 procent, främst driven av den förutsedda minskningen av leveranser till olja/gas-segmentet. Valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt med 3 procent.

Strukturella förändringar bidrog positivt med 26 procent på nettoomsättningen, där förvärvet av CGS förklarar merparten av ökningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 19 procent till 841 MSEK (705), vilket var det högsta hittills för koncernen i ett fjärde kvartal. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 11,3 procent (11,9).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -118 MSEK (-90), i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,92 SEK (1,62), en ökning med 19 procent.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 331 MSEK (854), en ökning med 56 procent. Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 99 procent (71).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 4,25 SEK per aktie (4,00).

Helåret 2016

Nettoomsättningen för helåret 2016 ökade med 9 procent och uppgick till 27 145 MSEK (24 803). Den organiska försäljningen minskade med 5 procent. Strukturella förändringar bidrog med 15 procent och valutakursförändringar påverkade försäljningen negativt med 1 procent. Omsättningen var den högsta hittills för koncernen för ett helår. 

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 9 procent till 3 496 MSEK (3 219) och var det högsta hittills för koncernen för ett helår. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 12,9 procent (13,0).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter ökade med 6 procent och uppgick till 8,18 SEK (7,73).

Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter för helåret 2016 uppgick till 4 369 MSEK. I detta belopp ingår en realisationsvinst om 4 070 MSEK samt en omklassificering av eget kapital om 299 MSEK. Nettoeffekten på eget kapital uppgår till 4 070 MSEK. Båda posterna är hänförliga till avyttringen av Vibracoustic.

Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 6 585 MSEK (2 605), positivt påverkat av avyttringen av Vibracoustic.

Det operativa kassaflödet för kvarvarande verksamheter uppgick till 3 460 MSEK (2 282), en ökning med 52 procent. Kassakonverteringen uppgick till 99 procent (71).

Marknadsutsikter för första kvartalet 2017

Efterfrågan bedöms vara något bättre jämfört med det fjärde kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 25 oktober 2016 för fjärde kvartalet 2016

Efterfrågan bedöms vara oförändrad jämfört med det tredje kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer.

Förslag till utdelning 2016
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en kontantutdelning om 4,25 SEK per aktie (4,00).

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 07:45 CET.