Kvartalsrapport januari-mars 2016

"Tillfredsställande start på året”

”Det är ett styrkebesked från koncernen att leverera det bästa rörelseresultatet hittills under ett inledande kvartal, med en rörelsemarginal som nästan når fjorton procent. Det är framför allt våra goda marknadspositioner och starka kultur av kostnadskontroll, i kombination med värdeskapande kundanpassade lösningar, som ligger bakom detta resultat.

Årets inledande kvartal innebar en lägre organisk försäljning för Trelleborg jämfört med såväl det närmast föregående kvartalet som det första kvartalet ett år tidigare. Det var förväntat, då den bakomliggande orsaken kan tillskrivas vår verksamhet inom offshore olja/gas. Under det fjärde kvartalet levererade verksamheten från en god orderbok, men situationen är mer utmanande för segmentet under innevarande år.

Bortsett från dessa projektaffärer, så var den underliggande organiska försäljningen för koncernen under kvartalet i nivå med det föregående kvartalet. Med det vill jag ha sagt att marknadssituationen generellt inte har förändrats märkbart under de senaste månaderna.

Det är fortfarande tufft i Nord- och Sydamerika och det är fortfarande en svag generell industri i alla globala marknader, framför allt inom den mer kapitaltunga sektorn. Jordbruksmarknaderna på båda sidor av Atlanten är fortfarande nedtryckta och bil- och flygindustrin är fortsatt de marknadssegment som utvecklas bäst.

Under kvartalet fattades beslut att sälja andelen i Vibracoustic till vår partner Freudenberg. Affären förväntas slutföras under den första hälften av sommaren. Resan vi gjort med det samägda bolaget har varit mycket framgångsrikt, och denna försäljning tillåter oss nu att fokusera fullt ut på vår kärnverksamhet framöver.

Förvärvet av CGS, som aviserades i slutet på 2015, är just en sådan kärnverksamhet. Under förutsättning att förvärvet godkänns av relevanta myndigheter, börjar därefter arbetet med att integrera det lönsamma CGS in i våra befintliga verksamheter.

Det är också glädjande att vi under kvartalet har invigt och påbörjat produktion av lantbruksdäck i fabriken i South Carolina, USA. Vår lokala närvaro har mottagits väl av såväl nya som existerande kunder. Vi kommer under flera år framöver växa på den största jordbruksmarknaden i världen, vilket naturligtvis kommer bidra till den organiska tillväxten.

När jag nu blickar framåt ser jag fortfarande ingen generell konjunkturåterhämtning i den breda industrin inom räckhåll. Råvarupriserna ligger fortfarande på låga nivåer, och även om Europa möjligtvis har planat ut, så är konjunkturen i stora delar av världen fortfarande behäftad med stor osäkerhet.

Sammantaget bedömer vi att våra marknader fortsätter att röra sig sidledes, eller svagt nedåt, under det andra kvartalet. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera de olika verksamheterna efter en varierad efterfrågan”,
säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet

Nettoomsättningen under första kvartalet 2016 minskade med 4 procent (+14) och uppgick till 6 095 MSEK (6 370). Den organiska försäljningen minskade med 4 procent (-4). Strukturella förändringar bidrog positivt med 2 procent (+4) och valutakursförändringar påverkade försäljningen negativt med 2 procent (+14).

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 1 procent till 841 MSEK (833), vilket var det högsta hittills för koncernen i ett första kvartal. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,8 procent (13,1).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -115 MSEK (-35), och är i linje med kommunicerade helårsnivåer.

Förvärvet av CGS Holding fortskrider enligt plan och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2016.

Resultat per aktie minskade med 4 procent och uppgick till 1,95 SEK (2,03), påverkat av högre omstruktureringskostnader i kvartalet.

Det operativa kassaflödet uppgick till 228 MSEK (59).

Vibracoustic

Trelleborg tecknade i april avtal med Freudenberg om att sälja sina aktier i Vibracoustic till Freudenberg. Trelleborg kommer att erhålla en köpeskilling om cirka 6,8 miljarder SEK, utöver utdelningen om cirka 4 miljarder SEK som erhölls i december 2015. Det motsvarar ett totalt värde om cirka 8,2 miljarder SEK.

Slutförandet av transaktionen förväntas ske under det andra kvartalet 2016. TrelleborgVibracoustic namnändrades i april till Vibracoustic.

Trelleborgs andel i Vibracoustic redovisas från 2016 som en avvecklad verksamhet och kommenteras därför inte ytterligare i rapporten. Trelleborgs andel i Vibracoustic påverkade resultat per aktie i första kvartalet 2015 med 0,51 SEK, se vidare sidan 13.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2016

Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det första kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 4 februari 2016 för första kvartalet 2016

Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det fjärde kvartalet 2015, justerat för säsongsmässiga variationer.

  
För ytterligare information, kontakta:

Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 21 april 2016, kl 13:00.