Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2016

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 21 april 2016 i Trelleborg.

Temat för VD och koncernchef Peter Nilssons anförande var ”En världsledande koncern i fortsatt utveckling”. Presentationen sammanfattade koncernens inriktning och fokuserade på Trelleborgs olika initiativ att växa koncernen, inklusive det förväntade förvärvet av CGS Holding och värdeutväxlingen av innehavet i Vibracoustic. Peter Nilsson redogjorde också för verksamhetsåret 2015 och utvecklingen under det första kvartalet 2016. VD:s och koncernchefens tal från stämman kommer att kunna ses och läsas på www.trelleborg.com.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 4,00 SEK per aktie (3,75). Avstämningsdag för utdelning är den 25 april, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 28 april.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av Hans Biörck, Jan Carlson, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Bo Risberg samt nyval av Gunilla Fransson, Johan Malmquist och Susanne Pahlén Åklundh. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2017.

Ersättningar och ersättningsprinciper

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att ersättning till styrelsen, exklusive reseersättning, utgår med 5 065 000 SEK (4 625 000) att fördelas med 1 425 000 SEK (1 300 000) till ordföranden och 520 000 SEK (475 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 175 000 SEK (150 000) till ordföranden och 110 000 SEK (100 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 60 000 SEK (50 000) till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet skall utgå med 60 000 (50 000) till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning

Årsstämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som lagts fram.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com.