Kvartalsrapport juli-september 2016

"Flyttar fram våra positioner”

”Efter ett händelserikt andra kvartal är det tredje kvartalet det första som vi nu arbetar i den nya strukturen. Vi har sålt Vibracoustic och CGS ingår för första gången under ett helt kvartal. Vi har flyttat fram våra positioner och har en bra struktur för framtiden.

Trelleborg uppnådde ett ökat rörelseresultat och bibehöll marginalen på nästan samma höga nivå som under det starka tredje kvartalet föregående år. Försäljningen ökade med 18 procentenheter jämfört med föregående år, främst drivet av förvärvet av CGS men även av andra tilläggsförvärv. EBIT exklusive jämförande poster ökade med 15 procent.

Vi åstadkom detta goda resultat genom vårt fokus på ledande marknadspositioner och god kostnadskontroll i en miljö präglad av fortsatt svag utveckling för flera marknadssegment. Det var främst offshore olja/gas som låg bakom det organiska försäljningstappet samtidigt som en mer positiv utveckling noterades för våra flyg- och fordonsrelaterade verksamheter. Den organiska försäljningen var lägre än föregående år, men något bättre jämfört med föregående kvartal.

Det andra halvåret är från ett historiskt perspektiv en säsongsmässigt svagare period än det första, på grund av våra kunders inköpsmönster samt semesterperioder. Med CGS konsoliderat under ett helt kvartal, kan vi konstatera att detta säsongsmönster har förstärkts.

Vi arbetar nu med att integrera CGS och andra förvärv på ett långsiktigt, hållbart och strukturellt korrekt sätt. Detta arbete påverkar naturligtvis både försäljning och resultatutveckling under en period när plattformen för framtiden byggs. Jag vill än en gång poängtera att på Trelleborg fokuserar vi alltid på det slutgiltiga resultatet, ibland på bekostnad av kortsiktiga kvartalssiffror.

Under kvartalet tecknade vi avtal om förvärv av fyra bolag, vilka sammanlagt kommer bidra med knappt 900 miljoner kronor till vår försäljning på årsbasis. Dessa förvärv stärker och kompletterar oss inom nischer där vi vill växa och ska betraktas som byggstenar för ledande marknadspositioner inom redan fokuserade segment.

Vi är särskilt nöjda med förvärvet av Schwab inom industriell antivibration samt att vi lyckats genomföra ett antal spännande tilläggsförvärv inom Trelleborg Sealing Solutions. Vår strategi fortsätter att primärt vila på organiska tillväxtinitiativ, varför tilläggsförvärv ska ses som komplement till denna strategi.

Utvecklingen för flera segment är fortsatt dämpad på flertalet marknader, framför allt inom offshore olja/gas men även inom tyngre generell industri samt jordbruk. Som tidigare drivs tillväxten för vår del istället av andra segment, såsom fordons- och flygindustrierna. Vi bedömer att utvecklingen på jordbruksmarknaderna, om än tydligt svagare än föregående år, börjar plana ut på en låg nivå.

Marknadsutsikterna är behäftade med en stor osäkerhet. Vår samlade bedömning är dock att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer vara i nivå med det tredje kvartalet. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2016 uppgick till 7 072 MSEK (5 975). Den organiska försäljningen minskade med 5 procent, främst driven av den förutsedda minskningen av leveranser till olja/gas-segmentet. Valutakursförändringar påverkade försäljningen negativt med 1 procent.

Strukturella förändringar bidrog positivt med 24 procent, där förvärvet av CGS förklarar merparten av ökningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 15 procent till 915 MSEK (798), vilket var det högsta hittills för koncernen i ett kvartal. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 12,9 procent (13,4).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -51 MSEK (-109).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 2,33 SEK (1,80), en ökning med 29 procent.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 066 MSEK (766), en ökning med 39 procent.

Avvecklade verksamheter
En likvid om cirka 6,2 miljarder SEK erhölls under det tredje kvartalet, hänförligt till avyttringen av Vibracoustic. Motsvarande belopp bokfördes som en finansiell fordran i det andra kvartalet.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2016
Efterfrågan bedöms vara oförändrad jämfört med det tredje kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 19 juli 2016 för tredje kvartalet 2016
Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det andra kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer. 

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 07:45 CET.