Kvartalsrapport april-juni 2016

"Ett händelserikt kvartal”

”Årets andra kvartal var synnerligen händelserikt. Förvärvet av CGS, som aviserades i slutet av 2015, slutfördes under perioden och verksamheten har konsoliderats i våra räkenskaper från och med juni. Arbetet med att integrera CGS in i våra befintliga verksamheter har påbörjats och fortlöper väl. Efter förvärvet omsätter Trelleborg cirka 30 miljarder kronor proforma på årsbasis.

Vi ägnade också mycket tid på att slutföra försäljningen av vårt delägande i Vibracoustic till vår partner Freudenberg. Affären är nu genomförd och vi kan med tillfredställelse se tillbaka på utvecklingen av det samägda bolaget. Genom avyttringen kan vi framöver lägga vårt odelade fokus på att utveckla våra helägda verksamheter.

Under perioden minskade den organiska försäljningen jämfört med såväl det närmast föregående kvartalet som det andra kvartalet ett år tidigare. Den bakomliggande orsaken kan främst tillskrivas vår verksamhet inom olja/gas, vars försäljning som förväntat gått ner kraftigt. Den operationella kontrollen är dock god, och vi har proaktivt anpassat verksamheten till rådande marknadsläge. Det förklarar att affärsområdet Offshore & Construction lyckas uppvisa vinst trots dessa besvärliga marknadsförhållanden.

Den underliggande organiska försäljningen var något bättre än motsvarande försäljning under det föregående kvartalet, om man exkluderar dessa projektaffärer. Vår slutsats är emellertid att marknadssituationen generellt inte har förändrats märkbart under de senaste månaderna.

Utvecklingen för den generella industrin är fortsatt dämpad på flertalet marknader, framför allt inom den mer kapitaltunga sektorn. Som tidigare drivs tillväxten för vår del istället av försäljningen till fordons- och flygindustrierna, till marknader utanför Västeuropa och Nordamerika, samt av fokuserade initiativ. Vi ser även tecken på att utvecklingen på jordbruksmarknaderna, som länge varit negativ, börjar plana ut, om än på en låg nivå.

EBIT utvecklades väl under kvartalet, inte minst mot bakgrund av ovanstående marknadsbeskrivningar, och uppnådde den högsta nivån hittills för koncernen. EBIT-marginalen stärktes jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Integrationen av CGS återfinns naturligtvis högt på vår agenda, och där ser vi betydande samordningsvinster att realisera på sikt. Vi har även gjort andra intressanta förvärv på senare tid. Exempelvis slutförde vi under kvartalet förvärvet av SSF, en amerikansk tillverkare av precisionskomponenter i silikon på den snabbväxande medicintekniska marknaden, vilket ger oss en stark plattform för fortsatt utveckling inom detta attraktiva segment.

Återigen tvingas jag beskriva den närtida konjunkturutvecklingen som svårbedömd. Förutom låga råvarupriser och en förhållandevis svag generell industri, har Storbritanniens beslut att på sikt lämna den Europeiska Unionen ökat den ekonomiska osäkerheten. Vi fortsätter emellertid att inrikta oss på det vi kan påverka, och vårt starka fokus på kostnadskontroll, kassaflöde och värdeskapande åtgärder ska vi upprätthålla i denna svårbedömda omvärld.

Sammantaget bedömer vi att våra marknader fortsätter att röra sig sidledes eller svagt nedåt under det tredje kvartalet, primärt drivet av en fortsatt nedgång inom vår verksamhet relaterad till olja/gas. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera de olika verksamheterna efter en varierad efterfrågan”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2016 var i nivå med föregående år och uppgick till 6 544 MSEK (6 531). Den organiska försäljningen minskade med 6 procent, främst drivet av den förutsedda minskningen av leveranser till olja/gas-segmentet. Strukturella förändringar bidrog positivt med 9 procent, där CGS förklarar merparten av ökningen. Valutakursförändringar påverkade försäljningen negativt med 3 procent.

Under kvartalet slutfördes förvärvet av CGS. Den förvärvade verksamheten ingår med en månads resultat i denna kvartalsrapport.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 2 procent till 899 MSEK (883), vilket var det högsta hittills för koncernen i ett kvartal. Detta motsvarar en EBIT-marginal om 13,7 procent (13,5).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -107 MSEK (-23), inklusive kommunicerade engångskostnader relaterade till förvärvet av CGS om 49 MSEK. Därutöver har finansiella engångskostnader hänförliga till förvärvet belastat finansnettot med 20 MSEK.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,98 SEK (2,28), påverkat av högre jämförelsestörande poster i kvartalet.

Det operativa kassaflödet uppgick till 835 MSEK (603), en ökning med 38 procent.

Avvecklade verksamheter
Trelleborg erhöll i slutet av juni 2016 positiva besked från relevanta myndigheter för att kunna slutföra avyttringen av Vibracoustic och redovisar därmed avyttringen under andra kvartalet. Den totala köpeskillingen om cirka 6,9 miljarder SEK redovisas som en finansiell fordran i denna kvartalsrapport. Affären resulterade i en realisationsvinst om cirka 4,1 miljarder SEK[1].

En likvid om cirka 6,2 miljarder SEK erhölls den 5 juli 2016. Resterande cirka 0,7 miljarder SEK av köpeskillingen är föremål för Vibracoustics realiserade försäljningsutveckling under 2016 och 2017.

[1] Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter redovisas i enlighet med IFRS, och uppgår till 4 369 MSEK. I detta belopp ingår en realisationsvinst om 4 070 MSEK samt en omklassificering av eget kapital om 299 MSEK. Nettoeffekten på eget kapital uppgår till 4 070 MSEK.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2016
Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det andra kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 21 april 2016 för andra kvartalet 2016
Efterfrågan bedöms vara oförändrad eller något svagare jämfört med det första kvartalet 2016, justerat för säsongsmässiga variationer. 

För ytterligare information, kontakta:
Media:
Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker:
IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 07:45 CET.