Kvartalsrapport april-juni 2015

"Ytterligare ett robust kvartal”

”Årets andra kvartal innebar för Trelleborg en något förbättrad organisk försäljning jämfört med inledningen av året. Den organiska försäljningsutvecklingen var dock fortfarande svag, vilket primärt förklaras av rådande utmanande marknadssituation inom lantbruk och olja/gas men också av fortsatt marginaldisciplin.

Försäljningen ökade för samtliga affärsområden och för vårt samägda bolag TrelleborgVibracoustic jämfört med motsvarande period föregående år, påverkat främst av positiva valutakursförändringar och genomförda förvärv. Rörelseresultatet ökade för fyra av fem affärsområden, samt även för TrelleborgVibracoustic. På koncernnivå innebar det sammantaget att såväl försäljning som rörelseresultat växte med tvåsiffriga procenttal.

Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic utvecklades väl, med en fortsatt organisk försäljning som överstiger den underliggande marknaden. Bolaget uppnådde sin högsta rörelsemarginal hittills i ett enskilt kvartal. Arbetet med att förbereda TrelleborgVibracoustic inför en potentiell börsintroduktion fortskrider.

I Europa fortsatte marknaderna utvecklas i nivå med det första kvartalet, dock med förhållandevis stora skillnader mellan olika regioner och mellan olika marknadssegment. De tecken på svagare marknadsförhållanden i USA som vi noterade redan i inledningen av året har fortsatt in i det andra kvartalet. Det är tydligt att våra exportberoende kunder i USA lider av den starkare amerikanska dollarn. Även i Kina ökar osäkerheten, accentuerat av svängiga börser i regionen.

Det lägre världsmarknadspriset på olja fortsätter påverka delar av koncernen, och har en negativ effekt på efterfrågan från våra kunder samt ökar osäkerheten för våra leveranser inom olja/gas. Vår verksamhet för lantbruksdäck fortsätter att påverkas av den utmanande marknadssituationen inom segmentet. Andra marknadssegment, såsom flyg- och fordonsindustrin, fortsätter att utvecklas på ett tillfredställande sätt.

Sammantaget är vår bedömning att marknaden fortsätter att röra sig sidledes. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2015 ökade med 14 procent (2) och uppgick till 6 531 MSEK (5 726). Försäljningen var den högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal. Den organiska försäljningen minskade med 1 procent (-1). Strukturella förändringar bidrog positivt med 4 procent (0) och valutakursförändringar uppgick till 11 procent (3).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 883 MSEK (802). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,5 procent (14,0). Rörelseresultatet var det högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -23 MSEK (-99), som i sin helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 20 procent och uppgick till 47,3 MEUR (39,5). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 9,6 procent (8,9). Både rörelseresultatet och marginalen var de högsta hittills för bolaget i ett enskilt kvartal.

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustics resultat efter skatt uppgick till 137 MSEK (29). Jämförelsestörande poster ingår med -28 MSEK (-126), och är i linje med kommunicerade helårsnivåer.

Resultat per aktie ökade med 43 procent och uppgick till 2,78 SEK (1,95).

Det operativa kassaflödet uppgick till 603 MSEK (539).

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2015
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2015, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 23 april 2015 för andra kvartalet 2015
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2015, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 21 juli 2015, kl 07:45.