Kvartalsrapport januari-mars 2015

"Robust resultat i en utmanande marknad”

”Trelleborg inledde året med ett starkt resultat, inte minst mot bakgrund av den rådande marknadssituationen inom lantbruk och olja/gas. Vår marginaldisciplin har påverkat volymen och således även den organiska försäljningen negativt.

Rörelseresultatet uppnådde, trots den organiska försäljningsutvecklingen, den hittills högsta nivån för koncernen i ett enskilt kvartal, delvis positivt påverkat av valutaeffekter. Vårt största affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, utvecklas väl och rapporterade sitt högsta resultat hittills i ett enskilt kvartal. Förvärvade verksamheter bidrog positivt till resultatet.

Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic utvecklades väl och enligt plan, med en fortsatt tillväxt som överstiger den underliggande marknaden. Bolaget uppnådde sin högsta rörelsemarginal hittills i ett enskilt kvartal. Arbetet med att förbereda TrelleborgVibracoustic inför en potentiell börsintroduktion fortskrider.

I slutet av kvartalet noterades vissa tecken på en förbättring av den europeiska marknaden i enskilda segment samtidigt som en avmattning observerades inom ett fåtal segment på den nordamerikanska marknaden.

Det signifikant lägre världsmarknadspriset på olja påverkar delar av koncernen, och har en negativ effekt på efterfrågan och ökar osäkerheten för våra leveranser inom olja/gas. Samtidigt förväntas det lägre oljepriset verka stimulerande på ekonomin generellt. Vår verksamhet för lantbruksdäck fortsätter att påverkas av den utmanande marknadssituationen inom segmentet.

Sammantaget är vår bedömning att marknaden rör sig sidledes. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet
Nettoomsättningen under första kvartalet 2015 ökade med 14 procent (4) och uppgick till 6 370 MSEK (5 597). Den organiska försäljningen minskade med -4 procent (+3). Strukturförändringar bidrog med +4 procent (0) och valutakursförändringar uppgick till +14 procent (+1).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 7 procent till 833 MSEK (779). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,1 procent (13,9). Rörelseresultatet var det högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -35 MSEK (-18), som i sin helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 20 procent och uppgick till 46,2 MEUR (38,6). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 9,5 procent (8,6), vilket var den högsta hittills för bolaget i ett enskilt kvartal.

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustics resultat efter skatt uppgick till 137 MSEK (87). Jämförelsestörande poster ingår med -27 MSEK (-27), och är i linje med kommunicerade helårsnivåer.

Resultat per aktie ökade med 11 procent och uppgick till 2,54 SEK (2,29).

Det operativa kassaflödet uppgick till 59 MSEK (367).

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2015
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2015, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 april 2015, kl 13:00.