Kvartalsrapport juli-september 2014

"Stabilt resultat i en utmanande miljö"

”Trelleborg uppnådde ett stabilt rörelseresultat och bibehöll rörelsemarginalen på samma höga nivå som under det starka tredje kvartalet föregående år. Försäljningen ökade med sex procentenheter jämfört med föregående år, varav förvärv bidrog med två procentenheter. Vi åstadkom detta goda resultat trots svagare utveckling för flera marknadssegment och därmed en något vikande organisk tillväxt.

Det tredje kvartalet präglades av stora skillnader mellan marknadssegment vad beträffar efterfrågan på våra produkter och lösningar. Den gemensamma nämnaren var dock att vårt starka fokus på kostnadskontroll, kassaflöde och värdeskapande åtgärder upprätthölls i en mer utmanande omvärld. Vi bevisade än en gång styrkan i vår affärsmodell.

Marknadsutsikterna påverkas av en ökande osäkerhet, främst vad gäller Europa. Vår samlade bedömning är dock att efterfrågan för det fjärde kvartalet kommer vara i nivå med det tredje kvartalet. Liksom tidigare följer vi den ekonomiska utvecklingen noga och har fortsatt god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2014 ökade med 6 procent (7) och uppgick till 5 614 MSEK (5 306). Den organiska försäljningen minskade med 2 procent (+6). Strukturförändringar bidrog med 2 procent (+3) och valutakursförändringar uppgick till +6 procent (-2).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 6 procent till 730 MSEK (688). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,0 procent (13,0).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -41 MSEK (-101), som i sin helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 26 procent och uppgick till 39 MEUR (31). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent (7,4).

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustic uppgick till 155 MSEK före skatt (25). Andelen inkluderar jämförelsestörande poster om -20 MSEK (-109), och är i linje med kommunicerade helårsnivåer.

Resultat per aktie ökade med 54 procent och uppgick till 2,15 SEK (1,40).

Det operativa kassaflödet uppgick till 899 MSEK (763), inklusive en utdelning om 131 MSEK från TrelleborgVibracoustic.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2014
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2014, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 22 oktober 2014, kl 07:45.