Kvartalsrapport januari-mars 2014

"Bra start på året"

”Trelleborg rapporterar ett bra första kvartal. Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen slog återigen rekord och är de högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 2 procent för koncernen, med variationer mellan våra affärsområden.

Vi ser att våra program för kostnads- och kapitaleffektivitet fortsätter att leverera goda resultat och att våra förvärvade verksamheter integreras och utvecklas på ett tillfredställande sätt.

Våra ansträngningar för att skapa tillväxt via organiska initiativ och kompletterande förvärv fortgår. Vi har också ett stort fokus på att göra det enkelt för kunderna att göra affärer med oss. För att åstadkomma detta måste vi vara nyskapande och ligga i framkant i användningen av ny teknik i vårt interagerande med kunderna. Detta i kombination med fokus på innovation i flera dimensioner ligger till grund för ökat värdeskapande och vår position som premium partner till våra kunder.

Marknadsutsikterna är fortsatt svårbedömda. Vi har ännu inte sett tecken på en generellt förbättrad efterfrågesituation. För det andra kvartalet blir vår samlade bedömning att efterfrågan är i nivå med årets första kvartal. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden,” säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet
Nettoomsättningen under första kvartalet 2014 ökade med 4 procent (-6) och uppgick till 5 594 MSEK (5 394). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent (-5). Strukturförändringar bidrog med cirka 1 procent (4) och valutakursförändringar uppgick till 1 procent (-5).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 22 procent till 779 MSEK (639). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 13,9 procent (11,8), den högsta hittills för koncernen i ett kvartal.

Jämförelsestörande poster uppgick till -18 MSEK (-37), som i sin helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 38 procent och uppgick till 39 MEUR (28), motsvarande en rörelsemarginal om 8,6 procent (6,6).

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustic, inklusive jämförelsestörande poster om -27 MSEK (-11), uppgick till 133 MSEK före skatt (110).

Resultat per aktie ökade med 27 procent och uppgick till 2,29 SEK (1,81).

Det operativa kassaflödet uppgick till 367 MSEK (1).

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2014
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2014, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 23 april 2014, kl 13:00.