Kvartalsrapport april-juni 2014

"Rekordresultat trots blygsam tillväxt"

”Trelleborg fortsätter att förbättra sitt resultat. Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen är de högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal. Härutöver har koncernen ett stabilt kassaflöde.

Nettoomsättningen ökade med 2 procent samtidigt som den organiska försäljningen minskade med 1 procent. Försäljningsutvecklingen var god i samtliga geografiska marknader förutom i Europa. Den negativa utvecklingen i Europa beror främst på en svagare OEM-marknad för lantbruksdäck, förskjutningar i projektleveranser samt pågående ompositioneringar mot mer värdeskapande nischer inom vissa produktsegment.

Vi fortsätter ha värdeskapande i fokus och skapa tillväxt via organiska initiativ och kompletterande förvärv. Under kvartalet har vi beslutat om en investering i en produktionsanläggning för lantbruksdäck i USA vilket ger oss en lokal närvaro i Nordamerika och global position på marknaden. Vidare har Trelleborg förvärvat ett bolag i Turkiet som befäster vår marknadsledande position inom industrislang.

Vi har ännu inte sett tecken på en generellt förbättrad efterfrågesituation och bedömer att efterfrågan för koncernen som helhet under det tredje kvartalet kommer ligga i nivå med det andra kvartalet. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden,” säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2014 ökade med 2 procent (0) och uppgick till 5 725 MSEK (5 628). Den organiska försäljningen minskade med 1 procent (+2). Strukturförändringar bidrog med 0 procent (+4) och valutakursförändringar uppgick till +3 procent (-6).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent till 802 MSEK (723). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 14,0 procent (12,8), den högsta hittills för koncernen i ett kvartal.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -99 MSEK (-204), som i sin helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram. Föregående år ingick -155 MSEK relaterat till process- och tvistekostnader.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 26 procent och uppgick till 39 MEUR (31). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 8,9 procent (6,9), den högsta hittills för bolaget i ett kvartal.

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustic uppgick till 42 MSEK före skatt (97). Andelen inkluderar jämförelsestörande poster om -126 MSEK (-11), vilket främst avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Resultat per aktie ökade med 38 procent och uppgick till 1,95 SEK (1,41).

Det operativa kassaflödet uppgick till 539 MSEK (531).

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2014
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2014, justerat för säsongsmässiga variationer.

   
För ytterligare information, kontakta:

Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 22 juli 2014, kl 07:45.