Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2014

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 23 april 2014 i Trelleborg. Cirka 650 aktieägare deltog i årsstämman.

Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var ”Fortsatt fokus på ledande positioner”. Presentationen sammanfattade koncernens utveckling mot en fokuserad polymerkoncern och en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar samt på vilket sätt koncernen fortsätter att stärka sina positioner inom utvalda marknadssegment. Peter Nilsson redogjorde också för verksamhetsåret 2013 och utvecklingen under det första kvartalet 2014. Koncernchefens tal från stämman kommer att kunna ses och läsas på www.trelleborg.com.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 3,25 SEK per aktie (3,00). Avstämningsdag för utdelning är den 28 april, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 2 maj.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och Heléne Vibbleus. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2015.

Ersättningar och ersättningsprinciper

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att ersättning till styrelsen, exkl. reseersättning, utgår med 3 760 000 SEK (3 620 000) att fördelas med 1 150 000 SEK (1 100 000) till ordföranden och 435 000 SEK (420 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 150 000 SEK (150 000) till ordföranden och 100 000 SEK (100 000) till ledamot samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000 SEK (50 000) till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet skall utgå med 50 000 (ingen ersättning) till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning

Årsstämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som lagts fram.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com/Koncernen/Bolagsstyrning/Arsstamma/.