Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2013

"Bra avslutning på rekordår"

”År 2013 blev det mest lönsamma året hittills för Trelleborgkoncernen, trots att den förväntade konjunkturåterhämtningen ej infann sig. Vi har ytterligare stärkt våra marknadspositioner och har närmat oss våra långsiktiga lönsamhetsmål. Våra program för kostnads- och kapitaleffektivitet har fortsatt att leverera goda resultat. Framgångarna stärker koncernen och ger förutsättningar att lägga ökad tonvikt på tillväxt och innovation framöver.

Koncernen redovisar för det fjärde kvartalet en tillfredsställande försäljningsutveckling, med hänsyn tagen till lägre projektfakturering isolerat i kvartalet. Rörelsemarginalen för samtliga affärsområden förbättrades i förhållande till motsvarande period föregående år och såväl rörelseresultat som marginal var de högsta hittills för koncernen för ett fjärde kvartal. Förvärvade verksamheter bidrog positivt till resultatet.

Jämfört med när vi gick in i 2013, befinner vi oss nu på mer stabil mark. Vissa tecken på att konjunkturen börjar förbättras kan skönjas, men det är för tidigt att tala om en bred uppgång. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan,”säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Kvarvarande verksamheter, fjärde kvartalet
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2013 ökade med 4 procent (-3) och uppgick till 5 145 MSEK (4 966). Den organiska försäljningen ökade med knappt 2 procent (0). Strukturförändringar bidrog med cirka 3 procent (0) och valutakursförändringar uppgick till -1 procent (-3).

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och exklusive andel i det samägda TrelleborgVibracoustic, ökade med 26 procent till 563 MSEK (446). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 11,0 procent (9,0), den högsta hittills för koncernen i ett fjärde kvartal.

Jämförelsestörande poster uppgick till -68 MSEK (-129), som i sin helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Det operativa kassaflödet minskade som en följd av högre marknadsaktivitet och uppgick till 867 MSEK (1 101).

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 46 procent och uppgick till 35 MEUR (24), motsvarande en rörelsemarginal om 8,2 procent (5,9).

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustic, inklusive jämförelsestörande poster om -4 MSEK, uppgick till 123 MSEK före skatt (37).

Kvarvarande verksamheter, helåret
För helåret 2013 ökade nettoomsättningen med 1 procent (1) och uppgick till 21 473 MSEK (21 262). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent (1). Strukturförändringar bidrog med cirka 4 procent (1) och valutakursförändringar uppgick till -4 procent (-1).

Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster och exklusive andel i TrelleborgVibracoustic, ökade och uppgick till 2 613 MSEK (2 342) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,2 procent (11,0).

Jämförelsestörande poster var -410 (11) varav kostnader för åtgärdsprogram uppgick till -255 MSEK (-192). Under 2013 ingick här också process- och tvistekostnader om -155 MSEK och för 2012 en reavinst på 203 MSEK vid försäljning av en fastighet i Stockholm.

Det operativa kassaflödet uppgick till 2 162 MSEK (2 248).

Rörelseresultatet för TrelleborgVibracoustic, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 125 MEUR (proforma: 99) motsvarande en rörelsemarginal om 7,3 procent (proforma: 6,0).

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustic, inklusive jämförelsestörande poster om -134 MSEK, uppgick till 355 MSEK före skatt (109 MSEK; notera att TrelleborgVibracoustic bildades i juli 2012, och därmed ingår med enbart sex månader under 2012).

Totalt koncernen
Nettoomsättningen totalt för koncernen avseende fjärde kvartalet ökade och uppgick till 5 145 MSEK (4 966). För helåret 2013 minskade försäljningen, främst påverkat av bildandet av TrelleborgVibracoustic, och uppgick till 21 473 MSEK (25 237).

Rörelseresultatet ökade i kvartalet till 579 MSEK (365). På helårsbasis minskade rörelseresultatet till 2 519 MSEK (2 815), påverkat av resultat i avvecklade verksamheter och jämförelsestörande poster.

Resultat per aktie uppgick i kvartalet till 1,31 SEK (0,94). För helåret 2013 minskade resultat per aktie till 5,93 SEK (7,53) påverkat av effekter från avvecklade verksamheter och jämförelsestörande poster.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2014
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det fjärde kvartalet 2013, justerat för säsongsmässiga variationer.
       

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 13 februari 2014, kl 07:45.