Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2014

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 24 april 2013 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem större aktieägare i bolaget att utse en ledamot var till valberedningen som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2014 för beslut.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

Rolf Kjellman, Henry och Gerda Dunkers stiftelse
Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond
Peter Rönström, Lannebo fonder
Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder
Johan Strandberg, SEB Investment Management

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2014 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Sören Mellstig eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.